PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

czynne:
poniedziałek-piątek 7:30 - 14:30

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wymagane są następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na I rok studiów - dokument generowany automatycznie w systemie e-rekrutacji po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych.
 2. Kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem)  świadectwa dojrzałości.
 3. Kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  (Biuro Rekrutacji poświadcza za zgodność z oryginałem – należy przyjść z kopią i oryginałem)
 4. Kandydaci z Maturą  Międzynarodową (IB) i  kończący  zagraniczne   szkoły średnie zamiast świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej składają stosowne zaświadczenie.
 5. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunków: Elektrotechnika, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika).
 6. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wytyczne https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu)
 7. Dwie małe koperty (C6) zwrotnie zaadresowane
 8. W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie (z uwagi na późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego.
 9. Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej, oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języków obcych (certyfikaty, egzaminy państwowe) i dokument potwierdzający klasę mistrzowską - dotyczy osób, które takie dokumenty posiadają.

Uwagi dotyczące zaświadczeń lekarskich

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków: Elektrotechnika, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika)

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię (do odbioru w Biurze Rekrutacji) w Lesznie wykonywane są wLeszczyńskim Centrum Medycznym Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno (budynek B, II piętro), tel. 65-547-69-93. Wykaz pozostałych placówek wykonujących bezpłatne badania dla kandydatów na studia znajduje się  http://www.wcmp.pl/wykaz-jednostek-badajacych.html

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Uczelni.