PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

studia drugiego stopnia

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

czynne:
poniedziałek-piątek 7:30 - 14:30

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika i Wychowanie fizyczne wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia - dokument generowany automatycznie w systemie e-rekrutacji po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych;
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu Uczelni);
  3. kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu;
  4. zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunku Wychowanie fizyczne);
  5. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wytyczne https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu)
  6. deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikających z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia
  7. dwie koperty zwrotnie zaadresowane.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Uczelni.