PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

studia I stopnia

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl 

Opis kierunku

Kierunek studiów Mechatronika jest bardzo rozwojowym kierunkiem, którego program studiów obejmuje zagadnienia związane z elektrotechniką, automatyką, elektroniką, informatyką, mechaniką, pneumatyką i hydrauliką. Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują wiedzę i kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń automatyki i robotyki oraz sterowania i regulacji maszyn, urządzeń i inteligentnych instalacji elektrycznych, stosowanych obecnie szeroko we wszystkich obszarach działalności gospodarczej oraz w sektorze prywatnym. Współczesny inżynier mechatronik posiada szeroką wiedzę z dziedzin bardzo różnorodnych składających się na funkcjonowanie systemów mechatronicznych. Można zatem powiedzieć, że studia na kierunku studiów Mechatronika są w znacznym stopniu studiami interdyscyplinarnymi. Kierunek studiów Mechatronika spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju.

Studia odbywają się w trybach: stacjonarnym dla pracujących, są to studia inżynierskie (bezpłatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów). Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2700. Na podstawie wykształcenia, w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki uzyskanego w czasie pierwszych czterech semestrów studiów, absolwenci w czasie następnych trzech semestrów (5, 6 i 7) uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie trzech specjalności: Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej i Elektromobilność i energetyka niekonwencjonalna, które studenci wybierają pod koniec 2-go semestru na studiach stacjonarnych i 4-go semestru na studiach niestacjonarnych.

Specjalności:

  • Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice,
  • Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej,
  • Elektromobilność i energetyka niekonwencjonalna

W związku z zapotrzebowaniem u pracodawców na kadrę inżynierską realizacja studiów stacjonarnych odbywa się w trybie dla pracujących, gdzie zajęcia odbywają się popołudniami w wybrane dwa dni robocze tygodnia, w godzinach po 15:00 oraz w sobotę i niedzielę podczas zjazdów studiów niestacjonarnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, jest  przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera mechatronika w zakładach zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem nowych urządzeń mechatronicznych. Może zajmować się zarządzaniem, obsługą i serwisem nowych systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych posiadających automatyczne linie produkcyjne. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi na znalezienie pracy w dziale kontroli jakości, w zakresie nadzoru procesu produkcyjnego za pomocą wizyjnych systemów kontroli. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Absolwent specjalności Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej jest przygotowany do projektowania i realizacji sterowania elektrycznego w zakładach przemysłowych, eksploatacją obiektów i systemów współczesnej automatyki, robotyki zarówno w zakresie dużego przedsiębiorstwa przemysłowego jak i prowadzenia własnej firmy. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter specjalności, absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, budowy maszyn, spożywczym oraz ochrony środowiska (często na stanowiskach utrzymania ruchu), a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Zdobyta na poziomie inżynierskim wiedza profesjonalna pozwala w pełni na kontynuowania nauki na poziomie magisterskim.

Absolwent specjalności Elektromobilność i energetyka niekonwencjonalna jest przygotowany do projektowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich podzespołów może nadzorować linie automatyki związane z produkcją pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz produkujących osprzęt do pojazdów elektrycznych. Absolwent może brać udział w procesie produkcyjnym wytwarzania baterii oraz systemów służących do ich zasilania. Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych oraz procesów toryfikacji i zgazowania biomasy. Znają zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem oraz doborem turbin wodnych i hydroelektrowni, instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Posiadają wiedzę na temat generacji energii w systemie rozproszonym i możliwościach produkcji energii cieplnej i elektrycznej w mikrosiłowniach. Zdobyta na poziomie inżynierskim wiedza profesjonalna pozwala w pełni na kontynuowania nauki na poziomie magisterskim.

Absolwent kierunku mechatronika uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, obsługi komputera, znajomości i wykorzystywania nowoczesnych technologii, wykorzystywania programów komputerowych, w zakresie techniki mechatronicznej Dodatkowo będzie możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz certyfikat Siemens w zakresie programowania Sinumerik DIN/ISO.

Perspektywy zatrudnienia

Inżynierowie mechatronicy znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, biurach projektowych, serwisach dużych firm, jednostkach naukowo – badawczych i wdrożeniowych oraz wszelkich firmach w sektorze zaawansowanych technologii, bez problemu poradzą sobie również z prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie: elektrotechniki, elektromechaniki, elektroniki i informatyki stosowanej, diagnostyki związanej z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyka na kierunku Mechatronika  jest realizowana w dwóch systemach:
- dualnie 1820 godzin,
- praktyka zwykła 960 godzin.
W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów – 2,5 roku (5 semestrów) z podziałem na realizowane godziny: na semestrze trzecim – 300 godzin, na semestrze czwartym – 460 godzin, na semestrze piątym – 300 godzin, na semestrze szóstym 460 godzin i na semestrze siódmym – 300 godzin.

W systemie praktyki zwykłej jest realizowana na semestrze trzecim – 160 godzin, na semestrze czwartym – 240 godzin, na semestrze piątym – 160 godzin, na semestrze szóstym 240 godzin i na semestrze siódmym – 160 godzin.

Jest to czas, w którym student weryfikuje swoją wiedzę, nabywa praktyczne umiejętności oraz stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy – czego zwieńczeniem często jest zawarcie umowy o pracę. Obie praktyki są skorelowane z planem studiów i uzupełniają wiedzę teoretyczną aspektami praktyki, która jest integralną częścią procesu rekrutacyjnego w zakładzie pracy. Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest wykonywany przez Zakładowego Opiekuna Praktyki, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun praktyk studenckich na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Zakładowego Opiekuna Praktyki.

Miejsca odbywania zajęć

Zajęcia odbywają się w pracowniach na Uczelni oraz w pracowniach w ZST-CKZiU w Lesznie, mogą się również odbywać w laboratoriach zakładów przemysłowych zaprzyjaźnionych z naszą Uczelnią. Na zajęciach realizowana jest tematyka związana z metrologią mechaniczną, programowaniem ramienia robota, programowaniem sterowników PLC, elektrotechniką i elektroniką, podstawami mechatroniki i automatyki, cyklami robotyzacji procesu technologicznego, pomiarem chropowatości, posługiwaniem się skanerem 3D do inżynierii odwrotnej, pomiarem twardości materiałów, mechaniką płynów, sterowaniem hydraulicznym i pneumatycznym, drukowaniem na drukarkach 3D, badaniem pomp, sterowaniem frezarkami i wiertarkami, sterowaniem silnikami, stosowania sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych.

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku/specjalności

Mechanika, Teoria obwodów, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji maszyn, Geometria i grafika inżynierska, Sztuczna inteligencja, Podstawy mechatroniki, Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroniki, Techniki wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Komputerowe wspomaganie w projektowaniu, Robotyzacja, Podstawy optoelektroniki, Maszyny i napęd elektryczny, Przemysłowe systemy wizyjne, Systemy CAM z elementami programowania CNC, Sterowniki PLC, Diagnostyka urządzeń elektrycznych w mechatronice.

Dlaczego warto studiować Mechatronikę?

Zapotrzebowanie na kadrę inżynierską w zawodzie Mechatronika na rynku pracy jest duże. Umiejętności zdobywane na Uczelni pozwalają absolwentom odnaleźć się na stanowiskach administratorów sieci, programistów szczególnie aplikacji mobilnych i internetowych oraz w zarządzaniu programami służącymi do zarządzania przedsiębiorstwem, np. takimi jak systemy ERP lub SAP. W zawodzie Inżyniera Informatyka zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców z doświadczeniem w przemyśle.