PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Stypendia

UWAGA

KOMUNIKAT!
Informujemy, że nadal można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych.
Wnioski można składać każdego dnia miesiąca w godz. od 8.00 - do 15.00 w pokoju 314, II piętro.
W miarę posiadanych środków finansowych z budżetu państwa w/w wnioski zostaną rozpatrzone z terminem przyznania bądź nie przyznania od miesiąca, w którym zostały złożone.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018r.,poz.1668 z późn.zm.) informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2019/2020 USTAWA wprowadza w zakresie pomocy materialnej między innymi  następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art.88 ust.4
Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy  społecznej ( obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy  do wniosku o przyznanie  stypendium socjalnego  zaświadczenia  z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Należy zwrócić uwagę  na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS,MOPS). Zaświadczenie  ma dotyczyć  sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym  informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/ rodzina studenta korzysta lub  nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

Art.88 ust.5
Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku ,o którym mowa w ust 4. , jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art.93 ust.2 pkt.1
Świadczenia ,o których mowa w art. 86 ust1. pkt 1-4 i art.359 ust. 1 (tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób  niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat:
„Doprecyzowano kwestię okresu , w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim ,przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może  otrzymywać świadczenia w ramach studiów- niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też  uczelni, na których są odbywane- nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.
Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny- niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawo do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane  obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

1. Regulamin świadczeń dla studentów.
 • Załącznik nr 1 - Świadczenia dla studentów – rodzaje świadczeń  i  ich wysokość.
 • Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
 • Załącznik nr 3  - Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia.
 • Załącznik nr 4  -  Oświadczenie studenta o dochodach swoich albo członka/ów rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Załącznik nr 5  -  Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich.
 • Załącznik nr 6 - Wniosek o uwzględnienie utraty dochodu.
 • Załącznik nr 7 - Wykaz potrzebnych dokumentów do ubiegania się o pomoc materialną.
 • Załącznik nr 8  -  Wniosek  o  przyznanie  stypendium  specjalnego  dla  osób niepełnosprawnych.
 • Załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 • Załącznik nr 10 - Wniosek o przyznanie zapomogi.
 • Załącznik nr 11  -  Oświadczenie studenta ,o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
2. Rodzaje świadczeń.
3. Dokumenty.

1. Stypendium socjalne.

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - załącznik nr 2 do regulaminu.
 • Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia - załącznik nr 3 do regulaminu.
 • Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym - załącznik nr 4 do regulaminu.
 • Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich- załącznik nr 5 do regulaminu lub oświadczenie studenta, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców – załącznik nr 12 do regulaminu
 • Wniosek o uwzględnienie utraty dochodu – załącznik nr 6 (tylko w przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta).

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych- załącznik nr 8 do regulaminu

3. Stypendium rektora

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – załącznik nr 9 do regulaminu.

4. Zapomoga

4. Wzór druku o zmianę konta bankowego.