PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Studia I stopnia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia licencjackie). 

Tryb studiowania: stacjonarny, stacjonarny dla pracujących

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Ścieżki dyplomowania

- menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej - Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, przeprowadzani imprez, zarządzania organizacją, której działalność związana jest ze sportem lub rekreacją fizyczną, marketingu. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sport i rekreację ruchową, społecznych instytucjach sportowych, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu rekreacji. Realizując tę ścieżkę dydaktyczną absolwent uzyska dodatkowe kwalifikacje, m.in. instruktora nordic walking oraz fitnessu.

- gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - Absolwent w czasie studiów nabywa następujące umiejętności i kompetencje z zakresu: formułowania i operacjonalizacji celów edukacyjnych, projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb ucznia, posługiwania się technikami motywacyjnymi i wspierającymi ucznia, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania o doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, rozpoznawania wad postawy i dostosowania ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego, prowadzenia działań zapobiegających powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy, łączenia ruchu z muzyką, stosowania ćwiczeń rytmicznych w zajęciach ruchowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkołach podstawowych, społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, instytucjach samorządowych i państwowych. 

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej, - w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania. Studia zorganizowane są w oparciu o doświadczenia wieloletniej współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu a Studium Nauczycielskim w Lesznie, z którego w 1993 roku powstało Kolegium Nauczycielskie. Kadrę dydaktyczną Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej w leszczyńskiej PWSZ stanowią pracownicy naukowi AWF Poznań, jak również nauczyciele ze środowiska lokalnego, co stanowi rękojmię zachowania wysokiego poziomu kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego.

Praktyki

Praktyki w wymiarze 500 godzin realizowane są w semestrach 2 do 6. Miejscem realizacji praktyk są placówki oświatowe i wychowawcze, w tym szkoły podstawowe oraz organizacje i stowarzyszenia mające w swoich programach promocję aktywności fizycznej, m.in. klubu sportowe i UKS.

Dodatkowe informacje

Obowiązkowe, programowe obozy:

·  obóz letni – realizowany po 2 sem. studiów; 12 dni, koszt ok. 1000 zł.

·  obóz zimowy – realizowany po 3 sem. studiów; 8 dni, koszt ok. 1200 zł.

Na każdym obozie obowiązkowe ubezpieczenie studenta – polisa OC

Dlaczego warto wybrać wychowanie fizyczne?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne są bardzo ciekawe, dla pasjonata sportu nie znajdzie się nic lepszego. Studia wbrew pozorom dają dużo możliwości – jest wiele dziedzin, w których można się realizować. Uzyskanie uprawnień instruktora otwiera szanse zawodowe na siłowniach, klubach fitness, basenach, szkołach pływania. Kultura fizyczna to pojęcie szerokie, a coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego trybu życia, a w tym życia „na sportowo” rozszerza perspektywy zawodowe absolwentów wychowania fizycznego.