PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia I stopnia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia licencjackie). 

Tryb studiowania: stacjonarny, 

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) w PWSZ w Lesznie. Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe   ( po ukończeniu studiów drugiego stopnia), placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i samorządowe obiekty kultury fizycznej, promocji zdrowia i wellness & SPA w zależności od wybranej specjalności.

Ścieżki dyplomowania

- menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej - Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, przeprowadzani imprez, zarządzania organizacją, której działalność związana jest ze sportem lub rekreacją fizyczną, marketingu. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sport i rekreację ruchową, społecznych instytucjach sportowych, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu rekreacji. 

- rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA -  to nowa i oczekiwana propozycja skierowana głównie do kandydatów  którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania  rekreacyjno-zdrowotne.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania    i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, Studenci w szczególności zostaną zapoznani z zasadami promocji zdrowia, wellness i odnowy biologicznej, standardami obsługi klienta oraz żywienia, jak również z metodologią zarządzania centrami wellness i SPA. Studia dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności związanych z nowymi sposobami organizacji rekreacyjnego treningu zdrowotnego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sport i rekreację ruchową, w ośrodkach SPA & Wellness,  w uzdrowiskach, sanatoriach salonach odnowy biologicznej, klubach fitness, centrach fitness i odnowy biologicznej, ośrodkach wypoczynkowych oraz ośrodkach sportowych i rekreacyjnych

Zasady wyboru ścieżki dyplomowania ustalane są przez Dyrekcję Instytutu ZKF każdego roku akademickiego, w zależności od liczby studentów na danym roku. Obowiązuje reguła tworzenia danej ścieżki dyplomowania przy zapisie większąści studentów na daną ścieżkę.

Metody nauczania

Kształcenie jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i labolatoriów. Równolegle student zdobywa wiedzę specjali­styczną poprzez udział w obozach i praktykach zawodowych.

Metody oceny pracy studenta

Zaliczenie i egzamin - stopień merytorycznej aktywności studenta w trakcie zajęć.

Uzyskiwane kwalifikacje

Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (po ukończeniu studiów drugiego stopnia) . Proces kształcenia zapewnia zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent tego kierunku zdobywa niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy, w ośrodkach SPA & Wellness,  w uzdrowiskach, sanatoriach salonach odnowy biologicznej, klubach fitness, centrach fitness i odnowy biologicznej, ośrodkach wypoczynkowych oraz ośrodkach sportowych i rekreacyjnych  Jest także specjalistą w zakresie prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rzecz zdrowia i jakości życia w obrębie systemu opieki zdrowotnej, a także poza nim, w odniesieniu do rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz społeczności lokalnej. 

Praktyki

Praktyki w wymiarze 500 godzin realizowane są w semestrach 2 do 6. Miejscem realizacji praktyk są placówki oświatowe i wychowawcze, w tym szkoły podstawowe oraz organizacje i stowarzyszenia mające w swoich programach promocję aktywności fizycznej, m.in. klubu sportowe i UKS.

Dodatkowe informacje

Obowiązkowe, programowe obozy:

·  obóz letni – realizowany po 2 sem. studiów; 12 dni, koszt ok. 1000 zł.

·  obóz zimowy – realizowany po 3 sem. studiów; 8 dni, koszt ok. 1200 zł.

Na każdym obozie obowiązkowe ubezpieczenie studenta – polisa OC

Dlaczego warto wybrać wychowanie fizyczne?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne są bardzo ciekawe, dla pasjonata sportu nie znajdzie się nic lepszego. Studia wbrew pozorom dają dużo możliwości – jest wiele dziedzin, w których można się realizować. Uzyskanie uprawnień instruktora otwiera szanse zawodowe na siłowniach, klubach fitness, basenach, szkołach pływania. Kultura fizyczna to pojęcie szerokie, a coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego trybu życia, a w tym życia „na sportowo” rozszerza perspektywy zawodowe absolwentów wychowania fizycznego.