PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Studia I stopnia*

Instytut Pedagogiczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 518
Telefon: 65 525 01 36
E-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl


Plany studiów

Dołącz do grupy na facebooku: 
Rekrutacja 2020/21 - Pedagogika

Odwiedź stronę, polub 
fanpage Instytutu Pedagogicznego

Koła Naukowe:

Samorząd Instytutu Pedagogicznego

Koło Naukowe Pedagogów

* po uzyskaniu zgody przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia I stopnia (studia licencjackie). 

Tryb studiowania: stacjonarny (studia bezpłatne).

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Ścieżki dyplomowania: 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i animacja kultury.

Sylwetka absolwenta

W ramach kierunku Pedagogika oferujemy dwie ścieżki dyplomowania: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i animacja kultury.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Dla kogo?

Studia polecane są osobom, które chcą pracować z osobami i/lub rodzinami zmagającymi się z różnymi trudnościami. Studia przygotowują do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem.

Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po osoby dorosłe i starsze..

Oferta jest skierowana do osób, które chcą wykonywać zawód pedagoga, wychowawcy i opiekuna; asystenta rodziny; doradcy rodzinnego; kuratora sądowego.

Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); żłobki i kluby dziecięce; świetlice środowiskowe; domy pomocy społecznej; domy seniora, domy dziennego pobytu; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wybrane przedmioty: wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej, podstawy pedagogiki rodziny, warsztat pracy asystenta rodziny, pedagogika czasu wolnego dzieci i młodzieży, diagnoza rodziny, metodyka pracy z rodziną, wprowadzenie do pracy socjalnej, warsztat twórczości, pedagogika opiekuńcza małego dziecka, poradnictwo rodzinne, warsztat pracy kuratora sądowego, metodyka pracy z grupą.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i animacja kultury

Dla kogo?

Studia polecane są osobom, które chcą pracować z osobami i/lub rodzinami zmagającymi się z różnymi trudnościami. Studia przygotowują do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem.

Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po osoby dorosłe i starsze..

Oferta jest skierowana do osób, które chcą wykonywać zawód pedagoga, wychowawcy i opiekuna; asystenta rodziny; doradcy rodzinnego; animatora czasu wolnego; animatora kultury.

Studia polecane są także osobom, które chcą zajmować się szeroko rozumianą edukacją artystyczną i animacją kultury, na przykład organizacją czasu wolnego, organizacją imprez kulturalnych, festiwali, animacją kultury w środowisku lokalnym, prowadzeniem zajęć artystycznych.

Potencjalne miejsca pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); żłobki i kluby dziecięce; świetlice środowiskowe; domy pomocy społecznej; domy seniora, domy dziennego pobytu; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; domy kultury; państwowe instytucje kultury (np. wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury) oraz samorządowe placówki kultury (np. miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe).

Wybrane przedmioty: podstawy pedagogiki opiekuńczej, organizacja i zarządzanie placówkami kultury, wstęp do pedagogiki czasu wolnego, warsztat fotograficzny/filmowy/teatralny, patologie życia społecznego, wspomaganie rodziny i poradnictwo rodzinne, wprowadzenie do andragogiki i gerontologii, edukacja medialna, animacja kultury w środowisku lokalnym, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą.

Praktyki

Liczba godzin praktyk: 960

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 960 godzin. Studenci odbywają je w placówkach i instytucjach opiekuńczo–wychowawczych, pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych, przedszkolach, szkołach podstawowych itp.

Studenci pierwszego roku swoją praktykę odbywają w ramach Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych. Odbywa się ona we współpracy w leszczyńskimi przedszkolami, szkołami i instytucjami opieki, wychowania i pomocy w rodzinie.

Na realizację praktyki zawodowej w planie zajęć przewidziany jest jeden dzień w tygodniu (wolny od zajęć dydaktycznych w Uczelni). Studenci I, II i III roku odbywają część swojej praktyki w formie ciągłej. Jest to miesięczna praktyka realizowana w samodzielnie wybranym przez studenta miejscu. Pozostała część praktyki realizowana jest w tej samej lub innej placówce w dogodnym dla studenta czasie. Część praktyk może być realizowana w formie działań wolontariackich oraz różnorodnych inicjatyw społecznych podejmowanych także w ramach działalności kół naukowych i samorządu studenckiego.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?
1.    Studia I stopnia na kierunku pedagogika trwają sześć semestrów (trzy lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym. 
2.    Studia I stopnia na kierunku pedagogika są bezpłatne.
3.    Po III semestrze studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby poszerzyć wiedzę i umiejętności pod kątem wybranego miejsca pracy. 


Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w PWSZ w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w PWSZ w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji PWSZ-ów), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych.

Warto wybrać Pedagogikę, ponieważ:

1. Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.

2. Różnorodne kompetencje pedagogiczne możesz nabyć także poprzez liczne inicjatywy społeczne podejmowane przez instytutowy samorząd studencki i koła naukowe.

3. Możesz odpowiednio przygotować się do zawodu dzięki innowacyjnemu systemowi praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.     

4. Studia w Instytucie Pedagogicznym wyróżniają się dobrą atmosferą panującą w relacjach miedzy studentami, absolwentami i nauczycielami akademickimi.

5. W Instytucie Pedagogicznym możesz kontynuować naukę podejmując studia II stopnia (magisterskie).

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku www.facebook.com/ippwszleszno oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2020/2021 Pedagogika PWSZ Leszno

https://www.facebook.com/groups/385582198592780/

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem).

Studia dualne w Instytucie Pedagogicznym wystartowały 2 kwietnia 2019 roku. Pierwszą placówką, z którą podpisano umowę było Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Świat”. Liczba placówek współpracujących z Instytutem w ramach studiów dualnych jest sukcesywnie poszerzana i dostosowywana do ścieżek dyplomowania oferowanych w ramach studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika.

 Czym charakteryzują się studia dualne w Instytucie Pedagogicznym? To takie studia, które zakładają połączenie nauki w uczelni, ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w miejscu pracy. Studia dualne zakładają więc współkształcenie. Student część przedmiotów/efektów uczenia się realizuje w miejscu pracy (lub praktyki, ponieważ studia dualne mogą, ale nie muszą wiązać się z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę).

Studenci mogą skorzystać z miejsc pracy oferowanych przez Instytut, ale mają też możliwość zgłoszenia własnej placówki np. takiej, w której już pracują i realizują w niej zadania pokrywające się z efektami uczenia się przewidzianymi w programie studiów.


 

Czym charakteryzują się studia dualne w Instytucie Pedagogicznym? To takie studia, które zakładają połączenie nauki w uczelni, ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w miejscu pracy. Studia dualne zakładają więc współkształcenie. Student część przedmiotów/efektów uczenia się realizuje w miejscu pracy (lub praktyki, ponieważ studia dualne mogą, ale nie muszą wiązać się z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę).

Studenci mogą skorzystać z miejsc pracy oferowanych przez Instytut, ale mają też możliwość zgłoszenia własnej placówki np. takiej, w której już pracują i realizują w niej zadania pokrywające się z efektami uczenia się przewidzianymi w programie studiów.