PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia

Instytut Pedagogiczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 518
Telefon: 65 525 01 36
E-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl


Plany studiów


Dołącz do grupy na facebooku: 
Rekrutacja 2020/21 - Pedagogika

Odwiedź stronę, polub 
fanpage Instytutu Pedagogicznego

 

Koła Naukowe:
Samorząd Instytutu Pedagogicznego

Koło Naukowe Pedagogów

 

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 
Tryb studiowania: stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Ścieżki dyplomowania

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna.
2. Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką.

Zajęcia będą odbywały się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki będą odbywały się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć będzie realizowana w formie e-learningu.

Sylwetka absolwenta

W ramach kierunku Pedagogika oferujemy dwie ścieżki dyplomowania: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i edukacja medialna, Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Dla kogo?

Jest to oferta skierowana do osób, które chcą pracować jako: pedagog szkolny, wychowawca małego dziecka, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowania i opieki oraz instytucji pieczy zastępczej; jako asystent rodziny, pedagog rodziny, kurator sądowy itp.

Studia te przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku – od niemowląt i małych dzieci, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież, po osoby dorosłe i starsze.

Są to studia przygotowujące do pracy w placówkach zajmujących się profesjonalną opieką, pomocą i wychowaniem. Są to także studia dla osób, które chcą nauczyć się, jak radzić sobie z niepowodzeniami szkolnymi uczniów poprzez stosowanie różnorodnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Potencjalne miejsca pracy: żłobki i kluby malucha; przedszkola i szkoły podstawowe; placówki opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka); poradnie (rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne); świetlice, internaty, bursy i hufce pracy; domy pomocy społecznej; Gminne Ośrodki Pomocy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wybrane przedmioty: praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspomaganie rozwoju i budowanie zasobów osobistych, zaburzenia rozwoju i zachowania, metody terapii pedagogicznej, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapia logopedyczna, umiejętności interpersonalne, profilaktyka i terapia uzależnień, socjoterapia, arteterapia z terapią zajęciową.

Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Dla kogo?

Studia są skierowane do osób, które chcą pracować jako: pedagog i wychowawca w instytucjach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, streetworker, asystent rodziny, pedagog rodziny, kurator sądowy itp.

Studia te przygotowują do podjęcia  działań obejmujących profilaktykę i prewencję kryminalną oraz resocjalizację, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym. Specjalność przygotowuje do diagnozowania sytuacji osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych społecznie oraz podejmujących zachowania przestępcze. 

Studia są skierowane do osób, które chcą prowadzić zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych.

Potencjalne miejsca pracy: młodzieżowy ośrodek wychowawczy; szkolne schronisko młodzieżowe; świetlica socjoterapeutyczna i środowiskowa; szkoła (w ramach realizacji specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej) oraz sąd (na stanowisku kuratora); policja, straż miejska, służba celna i graniczna; pogotowia opiekuńcze; zakłady karne oraz areszty śledcze; zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wybrane przedmioty: profilaktyka społeczna, wybrane zagadnienia prawa karnego/prawa wykroczeń, wprowadzenie do kryminalistyki, prewencja kryminalna, podstawy działalności kuratora sądowego, rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje, kryminalistyka, uzależnienia i metody terapii, wiktymologia, technika/taktyka kryminalistyczna, warsztat pracy z grupą.

Praktyki

Liczba godzin praktyk: 480

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 480 godzin. Studenci realizują je w placówkach i instytucjach opiekuńczo–wychowawczych, pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, szkołach, świetlicach terapeutycznych i innych odpowiadających wybranej ścieżce dyplomowania.

Studenci studiujący w grupie stacjonarnej dla osób pracujących realizują praktykę w dowolnie wybranej instytucji oraz w dogodnym dla studenta czasie. Część praktyk może być realizowana w formie działań wolontariackich oraz różnorodnych inicjatyw społecznych podejmowanych także w ramach działalności kół naukowych i samorządu studenckiego.

Podczas pierwszego roku studenci swoje praktyki odbywają częściowo w ramach Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych. Odbywa się ona we współpracy w leszczyńskimi instytucjami opieki, wychowania i pomocy w rodzinie.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  1. Studia II stopnia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne.
  2. Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.
  3. Odpowiednie przygotowanie do zawodu zapewnia innowacyjny system praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.     
  4. Studia II stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w trybie stacjonarnym dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne.
  5. Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu.
  6. Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków.
  7. Po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby przygotować się do wybranego miejsca pracy.
  8. Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.

Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w PWSZ w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w PWSZ w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji PWSZ-ów), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych.

Warto wybrać Pedagogikę, ponieważ:

1. Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.

2. Różnorodne kompetencje pedagogiczne możesz nabyć także poprzez liczne inicjatywy społeczne podejmowane przez instytutowy samorząd studencki i koła naukowe.

3. Możesz odpowiednio przygotować się do zawodu dzięki innowacyjnemu systemowi praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.     

4. Studia w Instytucie Pedagogicznym wyróżniają się dobrą atmosferą panującą w relacjach miedzy studentami, absolwentami i nauczycielami akademickimi.

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku www.facebook.com/ippwszleszno oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2021/2022 Pedagogika PWSZ Leszno

https://www.facebook.com/groups/385582198592780/

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem).

Studia dualne w Instytucie Pedagogicznym wystartowały 2 kwietnia 2019 roku. Pierwszą placówką, z którą podpisano umowę było Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Świat”. Liczba placówek współpracujących z Instytutem w ramach studiów dualnych jest sukcesywnie poszerzana i dostosowywana do ścieżek dyplomowania oferowanych w ramach studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika.

Czym charakteryzują się studia dualne w Instytucie Pedagogicznym? To takie studia, które zakładają połączenie nauki w uczelni, ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w miejscu pracy. Studia dualne zakładają więc współkształcenie. Student część przedmiotów/efektów uczenia się realizuje w miejscu pracy (lub praktyki, ponieważ studia dualne mogą, ale nie muszą wiązać się z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę).

Studenci mogą skorzystać z miejsc pracy oferowanych przez Instytut, ale mają też możliwość zgłoszenia własnej placówki np. takiej, w której już pracują i realizują w niej zadania pokrywające się z efektami uczenia się przewidzianymi w programie studiów.