PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Rada Dyrektorów

Geneza ściślejszego powiązania Szkół ponadgimnazjalnych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie została zapoczątkowana na przełomie października i listopada 2014 r. Zapragnęliśmy naszym wspólnym zasadom dotychczasowej współpracy nadać bardziej sformalizowany zakres i formę komunikacji.

Z drugiej strony widzieliśmy również istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów pomiędzy młodzieżą mieszkającą na wsi oraz w małych miastach. Nasz projekt ma ułatwić uzdolnionej młodzieży z tychże miejscowości podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach zawodowych. W ramach tego programu została zaoferowana pomoc w tworzeniu aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania . Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego nasz program będzie wspierał również przedsięwzięcia o zróżnicowanym lokalnym charakterze.

Tematyka naszych inicjatyw dotyczy głównie wzmacniania współpracy oświatowej wśród lokalnej społeczności, tworzenia nowych możliwości rozwoju osobistego zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz form i możliwości spędzania wolnego czasu, a także podnoszenia atrakcyjności regionu.

Pośrednim celem naszego programu jest również wspieranie bibliotek w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji, animujące także aktywność obywatelską.

Na zaproszenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im . Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie prof. dr hab. Macieja Pietrzaka , przybyli do jej siedziby w dniu 10 grudnia br. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Lesznaoraz kluczowych powiatów: Góry , Gostynia, Wschowy, Kościana i Wolsztyna. Celem tak reprezentowanego spotkania było powołanie Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych jako organu opiniodawczo-doradczego JM Rektora.

Stwierdził on bowiem , że nasza leszczyńska Uczelnia przechodzi także transformację, której podstawą jest przyjęta z biznesu koncepcja zarządzania usługami edukacyjnymi. Określa ona między innymi wspieranie otwartych systemów komunikacyjnych, zapewniających dostępność, wszechstronność i aktualność informacji, dzięki wdrożeniu elektronicznych narzędzi informatycznych oraz zespołowych form pracy. Aby tego dokonać potrzebna jest trwała i sformalizowana współpraca ze specjalistami najwyższej klasy spoza szkoły wyższej ( Dyrektorzy Szkół i Przedsiębiorstw) , którzy oferują wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz potrzebne środowisko dla przeprowadzenia zmian. To znaczy, że Uczelnia, aby właściwie realizować swe funkcje na rynku usług edukacyjnych- musi stworzyć sprawne wielowymiarowe środowisko oraz sieć wymiany informacji i wiedzy. Toteż Szkoła wyższa i jej otoczenie w procesie zmian ma przetrwać na rynku usług edukacyjnych dzięki aktywności w procesach adaptacyjnych do panujących trendów, oczekiwań i wymagań zarówno studentów, jak i otoczenia społeczno- biznesowego.

Aby skoordynować pracę tak dużego forum wybrano Prezydium Rady Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych na dwuletnią kadencję. Przewodniczącą Rady Dyrektorów została wybrana w tajnym głosowaniu mgr Irena Szynkarek, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie; Zastępcą Przewodniczącego Rady Dyrektorów został Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych z Gostynia mgr Maciej Marcinkowski, natomiast Sekretarzem Rady Dyrektorów wybrano mgr Małgorzatę Durek , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościana. Opiekunem merytorycznym Rady Dyrektorów ze strony Uczelni został dr Paweł Nitecki - Pełnomocnik Rektora, Koordynator ds. działalności promocyjnej Instytutów PWSZ w Lesznie.

Na początek przygotowano kilka płaszczyzn wzajemnej współpracy w zakresie dydaktyki akademickiej, jak również projektów społecznych, kulturalnych czy popularnonaukowych. Jedną z ciekawszychwydaje się być wspieranie bibliotek szkolnych w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji oraz praca z uczniami uzdolnionymi pod kierunkiem pracowników naukowych instytutów PWSZ.

Istotną także w profilowaniu rozwoju zawodowego młodych ludzi ma być aktywność grup studentów-wolontariuszy, którzy będą mogli również realizować przygotowane przez siebie projekty na terenie współpracujących szkół. Stworzy to także płaszczyznę bezpośredniego kontaktu młodzieży ponadgimnazjalnej ze środowiskiem akademickim , co wzbudzi aspiracje edukacyjne i motywację do dalszej nauki. Równie ważnym efektem tej szeroko zakresowej współpracy jest pozyskanie dla szkoły ponadgimnazjalnej „prestiżowego partnera” wspierającego realizację zadań szkolno – wychowawczych i wzbogacającego ofertę edukacyjną.

Zostały przyjęte wspólnie następujące formy i zakresy współpracy pomiędzy Uczelnią a Szkołami ponadgimnazjalnymi:

 1. oferowanie nowoczesnej usługi edukacyjnej nasyconej wiedzą w postaci dostępu do technologii informatycznych, interaktywnych metod i technik dydaktycznych, programów komputerowych ukazujących praktyczne wykorzystanie wiedzy,
 2. koncentrowanie uwagi w procesie zarządzania także na niematerialnych wartościach organizacji (tworzących kapitał intelektualny całej organizacji), mającym na celu podnoszenie poziomu konkurencyjności na rynku edukacyjnym ,
 3. zarządzanie skupiające się na twórczym łączeniu kompetencji pracowników i organizacji ,
 4. zarządzanie poprzez zachęcanie do niekonwencjonalnego myślenia, eksperymentowania, współpracy i zaangażowania różnych zespołów.
 5. wykorzystywanie nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania w tworzeniu kompleksowych systemów zarządzania wiedzą, wspierających i rozwijających możliwości pozyskiwania, kreowania, upowszechniania oraz wykorzystywania wiedzy organizacyjnej,
 6. tworzenie wielowymiarowego środowiska oraz sieci wymiany informacji i wiedzy.

Po dwóch latach pracy, Rada Dyrektorów Szkół spotkała się ponownie 30 listopada 2017 r. aby podsumować dotychczasowe działania oraz nakreślić kierunki swego rozwoju na następne kadencje.

Podczas wspólnej dyskusji członków Rady Dyrektorów padły następujące propozycje zacieśnienia form dotychczasowej współpracy:

 • organizacja wspólnych konferencji naukowych
 • zorganizowanie praktycznych ( laboratoryjnych ) form zajęć dla uczniów szkół średnich – korzystanie z wiedzy i dorobku nauczycieli akademickich
 • zapraszanie wykładowców na tematyczne wykłady do szkół średnich
 • współpraca pomiędzy dyrektorami instytutów a nauczycielami, zapraszanie każdorazowo Dyrektorów Instytutów PWSZ na spotkania Rady Dyrektorów.

Jednym z celów naszego programu jest także doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół średnich i akademickich poprzez wprowadzanie w ich codziennej praktyce systemu zapewniania jakości, który w efekcie prowadzi do zwiększenia pracy zespołowej oraz wpływa na podniesienie wyników nauczania. Program ten obejmuje także m.in. szkolenia nauczycieli, warsztaty dla rad pedagogicznych, kursy internetowe, programy wsparcia metodologicznego w prowadzeniu przedmiotów, laboratoria edukacyjne, a także studia podyplomowe.

Udział w projekcie Rady Dyrektorów Szkół daje nam wspólnie ponadto:

 • ogromne możliwości lepszego poznania osób, z którymi pracujemy oraz współpracujemy w ramach naszego projektu oraz w ramach środowiska lokalnego,
 • jest to wyśmienita okazją popatrzenia z innej perspektywy na nasze edukacyjne i oświatowe problemy i wyzwania, nie tylko z tej przez pryzmat ucznia.
 • pozwala zdefiniować i zauważyć problemy rozwojowe jednolite dla szkół i także te różnorodne oraz mobilizować do tego, by wspólnie podejmować działania zmierzające do ich rozwiązania.

Wszystkie powyższe działania mają w sumie podnieść efektywność i atrakcyjność kształcenia oraz zmniejszyć dystans dzielący szkołę średnią od środowisk naukowych uczelni poprzez współpracę grona dydaktycznego i uczniów Szkół z kadrą naukową i studentami PWSZ.

Na koniec spotkania podziękowano dotychczasowemu Prezydium za bardzo owocne i efektywne wyniki pracy Rady oraz wybrano nowe Prezydium na następną dwuletnią kadencję. Wszyscy członkowie Rady zdecydowali, że będzie to głosowanie jawne przez podniesienie ręki, a do prezydium jednogłośnie wybrani zostali:

Przewodniczący Rady : mgr Maciej Marcinkowski(Zespól Szkół Zawodowych w Gostyniu)
Zastępca Przew.: mgr inż. Ewa Gano (Zespół Szkół w Górze)
Sekretarz: mgr Konrad Kokociński (III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie).

Nowo wybranemu Prezydium Rady Dyrektorów Szkół serdecznie gratulujemy.

 

Pliki do pobrania