PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Maciej Pietrzak

 


• geograf, ekolog krajobrazu, nauczyciel akademicki; ur. 28 lipca 1954 roku w rodzinie znanych lubońskich nauczycieli
• 1973 – matura w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu
• w latach 1973-1977 - studia geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w 1978 – służba wojskowa w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy w Koszalinie i Lesznie
• praca magisterska i doktorat nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (1986) pod kierunkiem prof. Tadeusza Bartkowskiego; 1999 – doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2012 - profesor nauk o Ziemi
• asystent-stażysta, asystent i starszy asystent w Instytucie Środowiskowych Podstaw Turystyki i Rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu; w latach 1986 – 2000, po reorganizacji Instytutu – adiunkt w Katedrze Geografii Turyzmu na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu
• w latach 1989-1994 – specjalista w Katedrze Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii UAM
• działalność dydaktyczna - ćwiczenia i wykłady m.in. z przedmiotów „geografia turystyczna”, "zagospodarowanie turystyczne" i „ekologia krajobrazu”, ćwiczenia terenowe, proseminaria dyplomowe i seminaria magisterskie; w latach 1992 – 1994 i 1996 – 1998 – wykłady z ekologii krajobrazu dla specjalności „biologia środowiskowa” i na studium podyplomowym „Biologiczne podstawy ochrony i kształtowania środowiska” na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; 1993 – 2002 - wykłady z „ochrony środowiska i architektury krajobrazu” na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu; w roku 2005 – zajęcia z „Projektowania przestrzeni rekreacyjnych i sportowych” na studium podyplomowym „Projektowanie struktur krajobrazowych” w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; wykłady na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina) i Uniwersytecie Shakarima w Semey (Kazachstan)
• w latach 1991, 1992 i 1994 – studia ekologii krajobrazu i kilkumiesięczne staże naukowe pod kierunkiem prof. K.-F. Schreibera w Instytucie Ekologii Krajobrazu Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy) jako stypendysta programów Tempus i DAAD
• podróże oraz pobyty naukowe i turystyczne na Kaukazie i Bałkanach (Słi, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Bułgarii), w Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Paragwaju, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, Skandynawii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Słowacji, Czechach, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Węgrzech, krajach Beneluksu oraz Chinach, Makau i Hongkongu, Filipinach, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii
• promotor ok. 250 prac magisterskich i licencjackich oraz 2 doktorskich; recenzent w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach w sprawie nadania tytułu profesora, recenzent grantów badawczych
• autor i współautor około 120 publikacji , w tym: „Problemy i metody badania struktury geokompleksu (na przykładzie powierzchni modelowej Biskupice)”, Wyd. Nauk UAM, Poznań, 1989, 125 s.; „Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania”, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, 1998, 168 s.; „Granice krajobrazowe – podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne” (red.), seria: Problemy ekologii krajobrazu, t. VII, Poznań, 2000, 269 s.; „Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu – teoria i metodologia”, Wyd. Nauk. PWSZ, Leszno, 2010, 161 s. i innych
• współzałożyciel, członek, wiceprzewodniczący (w latach 1993 – 2007), przewodniczący (2007 - 2013) i członek Zarządu Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK), członek International Association for Landscape Ecology (IALE), członek Rady Programowej czasopisma naukowego „Problemy ekologii krajobrazu"; członek Rady Naukowej Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; członek Poznańskiego i Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przewodniczący Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, członek Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, członek honorowy towarzystwa "Exulant"
• hobby: praca naukowa, działalność organizacyjna na rzecz rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego, podróże, turystyka samochodowa, kontakt z naturą, muzyka rockowa, współczesny dizajn, poezja Norwida, fotografia krajobrazowa, spacery z wyżłem Gigolem
• mąż Elżbiety, ojciec Bartłomieja, dziadek Franciszka i Ryszarda