PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak

Urodzony w 1957 r., filolog klasyczny specjalizujący się w dziedzinie literatury nowołacińskiej XVI–XVIII w., historyk idei i badacz cywilizacji, eseista i tłumacz poezji łacińskiej. Od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  gdzie pracuje obecnie jako profesor nadzwyczajny na drugim etacie. Od 2009 r. zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (Instytut Nauk Edukacyjnych), w której od 2010 r. do 2012 r. pełnił funkcję kierownika Pracowni Badań nad J. A. Komeńskim.

Magisterium z filologii klasycznej otrzymał w 1981 r. na UAM, gdzie w 1990 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy pt.  Antyk w poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał  w 1998 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, przedstawiając książkę pt. Łacina w kulturze polskiej. Od 1999 r. profesor nadzwyczajny UAM. Od 2017 r. profesor tytularny.

Jego zainteresowania filologiczne skupiają się na poezji polsko-łacińskiej oraz na literaturze łacińskiej tworzonej w Chinach w okresie od XVI do XVIII w. Wiele uwagi  poświęcił zwłaszcza łacińskiej poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI (1595–1640), publikując na ten temat dwie książki i kilkanaście artykułów. Innym autorem, który stał się przedmiotem jego fascynacji jest Michał Boym SI (1612–1659) – polski misjonarz w służbie cesarza Yongli (południowa dynastia Ming). Prowadzone nad jego pismami studia zaowocowały w nauce uformowaniem się nowej dziedziny badań zwanej sinolatynistyką.

Drugim obszarem aktywności naukowej Aleksandra Mikołajczaka jest nauka o cywilizacjach, gdzie koncentruje się na zagadnieniach transferu idei i dialogu międzykulturowego. Wiele prac poświecił zwłaszcza kwestiom tożsamości łacińskiego i grecko-bizantyjskiego kręgu kulturowego oraz ich wzajemnego oddziaływania w cywilizacji europejskiej. Zajmuje się także związkami i kontaktami Europy i Chin w dobie nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrali w tym procesie Polacy.

W obu tych dziedzinach opublikował ponad 200 pozycji, w tym dziewięć monografii naukowych, dziesięć książek popularnonaukowych i eseistycznych oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe opublikowane w Polsce i za granicą  po francusku, angielsku, ukraińsku, bułgarsku, chorwacku i po chińsku. Z zakresu swych badań prowadził także wykłady gościnne na wielu europejskich i pozaeuropejskich uniwersytetach, m.in: Ca’ Foscari w Wenecji (Italia), Św. Św. Cyryla i Metodego w Skopiu (Macedonia), Pajsija Chilendarskiego w Płowdiwie (Bułgaria), Neofita Rylskiego w Błagojewgradzie (Bułgaria), Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina), Akademii Teologicznej w Siergiejew Posad (Rosja),  Uniwersytecie Dilman w Manilii (Filipiny), Uniwersytecie Sun Yat-sena w Guangzhou (Chiny), Uniwersytet w Zhaoqing (Chiny). W dziedzinach swych zainteresowań naukowych wypromował pięciu doktorów, kontynuujących jego badania Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W okresie dotychczasowej pracy pełnił też szereg funkcji akademickich, piastując m.in. stanowisko prodziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (1993–1999) oraz dyrektora „Collegium Europaeum” UAM w Gnieźnie (2000–2008), którego był współtwórcą. Od 2003 r. kieruje też Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi na UAM, a od 2010 r. również Pracownią Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych.

Należy do kilku towarzystw naukowych, będąc m.in. członkiem z wyboru mediolańskiej „Academia Ambrosiana”. Był lub jest członkiem redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych: „Fundamenta Europaea” – założyciel i od 2002 r. redaktor naczelny, „Images” – współzałożyciel i od 2003 r. członek komitetu redakcyjnego, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” (w latach 2002–2009).

Doctor Honoris Causa: College of Turism w Błagojewgradzie (Bułgaria) oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina). Za swą działalność uhonorowany został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  odznaką honorową „Za zasługi dla miasta Gniezna” nadaną przez Radę Miasta Gniezna. Jest laureatem Nagrody im. św. Brata Alberta.

Żonaty z Mariolą Mikołajczakową – slawistką, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie. Zainteresowania pozanaukowe: fascynacja kotami, kolekcjonowanie wiecznych piór, tłumaczenie poezji.

Zakres obowiązków Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą

 1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą wynika z treści niniejszego dokumentu, a także zapisów zawartych w Regulaminie Studiów, uchwałach Senatu i stosownych zarządzeniach oraz z upoważnień udzielanych przez Rektora.
 2. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą wykonuje swoje obowiązki kierując się w szczególności zapisami zawartymi: w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz w Statucie Uczelni.
 3. Zasadniczy zakres odpowiedzialności prorektora ds. nauki i rozwoju obejmuje:
  • opracowywanie w porozumieniu z rektorem i przy udziale prorektora ds. studiów i spraw studenckich, kanclerza oraz dyrektorów instytutów i kierowników jednostek ogólnouczelnianych, szczegółowych projektów dotyczących głównych kierunków rozwoju Uczelni,
  • organizację w Uczelni prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowych oraz tworzenie warunków do ich rozwoju,
  • koordynowanie współpracy Uczelni z podmiotami zagranicznymi, szczególnie w ramach programu Sokrates-Erasmus i innych, w tym koordynowanie wymiany zagranicznej studentów i pracowników dydaktycznych Uczelni,
  • inspirowanie i pomoc w rozwoju naukowym kadry dydaktycznej Uczelni,
  • nadzorowanie działalności i rozwoju Biblioteki Uczelnianej
  • kierowanie działalnością promocyjną Uczelni, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego nad stroną internetową uczelni oraz materiałami promocyjnymi.
   W tym zakresie oraz w zakresie upoważnień udzielanych przez rektora, prorektor ds. nauki i rozwoju reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.
 4. Bezpośrednim przełożonym prorektora ds. nauki i rozwoju jest rektor Uczelni. Rektor może rozszerzyć, zmienić lub uściślić zawarty w niniejszym dokumencie zakres obowiązków.
 5. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą wykonuje swoje obowiązki bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektorów instytutów i ich zastępców oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych PWSZ, a w szczególności:
  • odpowiada za działalność Działu Nauki, Współpracy z Zagranicą i Programów UE,
  • nadzoruje działalność Działu Promocji i Karier,
  • nadzoruje działalność Biblioteki Uczelnianej.
 6. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą współpracuje z: Wydawnictwem Uczelnianym, Pełnomocnikiem Rektora ds. informatyzacji Uczelni, Senacką Komisją ds. Budżetu i Finansów.
 7. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą odpowiada w szczególności za:
  1. W zakresie badań naukowych i rozwoju kadry:
   • inspirowanie i koordynowanie kierunków prac naukowo-badawczych, szczególnie w zakresie rozwoju kadry dydaktycznej Uczelni oraz prac naukowo-usługowych dla miasta Leszna i regionu,
   • inspirowanie (poprzez działania informacyjne) i zapewnianie warunków motywujących pracowników Uczelni do pozyskiwania środków na badania związane z rozwojem kadry Uczelni (granty promotorskie), środków z funduszy europejskich (strukturalnych i regionalnych),
   • zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania zespołów przygotowujących i realizujących wnioski na projekty i granty naukowe i aparaturowe; koordynowanie wniosków składanych w ramach konkretnych programów,
   • sprawowanie nadzoru nad realizowanymi w instytutach pracami badawczymi i naukowo-usługowymi w oparciu o ustawę i rozporządzenia określające zasady finansowania nauki,
   • ustanawianie zasad i wytycznych realizacji i odbioru prac i zadań badawczych finansowanych z dotacji na działalność, badania własne oraz badań, analiz i ekspertyz realizowanych na zlecenie jednostek gospodarczych, usługowych i innych,
   • upowszechnianie osiągnięć i możliwości badawczych pracowników Uczelni i jej jednostek,
   • inicjowanie współpracy Uczelni ze stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy, instytucjami państwowymi i samorządowymi,
   • ustalanie zakresu i form współpracy naukowej z innymi uczelniami, w tym zwłaszcza utrzymywanie kontaktów z uczelniami, z którymi mamy zawarte porozumienia o współpracy,
   • inicjowanie działalności promocyjnej Uczelni poprzez prezentację jej osiągnięć dydaktycznych i naukowych,
   • koordynowanie zakresów, tematyki i terminów konferencji i sympozjów naukowych oraz udziału w nich nauczycieli akademickich Uczelni,
   • inicjowanie i kontrola realizacji seminariów naukowych realizowanych w instytutach Uczelni lub jednostkach uczelni partnerskich,
   • inicjowanie i nadzorowanie oceny kadry dydaktycznej w tym oceny okresowej.
  2. W zakresie współpracy z zagranicą:
   • inicjowanie umów i porozumień o współpracy naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej i organizacyjnej z zagranicą,
   • koordynowanie wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni, w tym spraw związanych z przyjazdami obcokrajowców i obsługą podróży zagranicznych pracowników PWSZ,
   • nadzór nad realizacją umów i programów międzynarodowych,
   • współpraca z prorektorem ds. studiów i spraw studenckich w zakresie wymiany zagranicznej studentów, w tym inicjowanie zajęć dydaktycznych w językach obcych.
  3. W zakresie rozwoju Uczelni:
   • inicjowanie opracowanych przez instytuty Uczelni i jednostki ogólnouczelniane planów i programów działania na okresy roczne i na okres kadencji władz instytutów i jednostek ogólnouczelnianych,
   • przygotowywanie do akceptacji Senatu planów działalności Uczelni na okresy roczne i na kadencję władz Uczelni,
   • dokonywanie analiz wykonania zamierzeń planowanych instytutów i jednostek ogólnouczelnianych oraz Uczelni; prezentowanie ich na posiedzeniach Senatu do jego akceptacji,
   • współdziałanie z Działem Organizacyjno-Prawnym przy opracowywaniu sprawozdań Rektora dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za kolejne lata roku akademickiego.
  4. W zakresie działania Biblioteki Uczelnianej i Wydawnictw Uczelnianych:
   • sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Biblioteki Uczelnianej z uwzględnieniem jej struktury organizacyjnej oraz statutu,
   • koordynowanie zaopatrzenia Biblioteki Uczelnianej w księgozbiory dla celów dydaktycznych i badań naukowych, z uwzględnieniem właściwego podziału środków na zakupy biblioteczne,
   • koordynowanie działalności wydawniczej Uczelni w zakresie publikacji dydaktycznych, naukowych i informacyjnych. W tym zakresie Prorektor ds. nauki i rozwoju współdziała z Komitetem Wydawniczym.
  5. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą nadzoruje w podległym mu pionie realizację celów nakreślonych w planie rzeczowo-finansowym Uczelni.
  6. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą podejmuje rozstrzygnięcia w stosunku do mienia znajdującego się w jego pionie. Powyższe zadania wykonują jednostki administracyjne pod nadzorem kanclerza Uczelni.
  7. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą nadzoruje sprawozdawczość obejmującą zakres pracy swego pionu.
  8. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą przewodniczy lub bierze udział w pracach komisji i zespołów opiniujących, zgodnie z ustaleniami rektora.