PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
10 lutego 2021

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe
Uprzejmie informujemy, że Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni. Wraz z reprezentacją działających w Uczelni Związków Zawodowych zawarł porozumienie o wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym. Wybraną instytucją jest PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Podstawą prawną powyższych działań jest Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ( Dz. U. 2020 poz. 1342 t.j. z póź. zmianami ).

 

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do 55 lat. Pracownicy, mogą złożyć  w Dziale Kadr deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (załącznik nr 1).  Natomiast nowo zatrudnieni u Pracodawcy będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoby, które na dzień podpisania umowy o prowadzenie ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70. roku życia nie będą automatycznie zapisywane do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych. Pracodawca zapisze te osoby do PPK na ich wniosek. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, na rzecz osób, które ukończyły 55 rok życia składa się u Pracodawcy (załącznik nr 2).

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do podpisania informacji dotyczącej PPK stanowiącej (załącznik nr 3).

Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne w załącznikach oraz w Dziale Kadr .

W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Działu Kadr (ewentualnie skan lub przesłanie pocztą tradycyjną ) w nieprzekraczalnym terminie do 26  lutego 2021 r. Nieterminowe dostarczenie dokumentów będzie skutkowało automatycznym zapisaniem do PPK ( dot. osób od 18 do 55 roku życia ).

 

Załączniki:

Dodatkowe załączniki :

 • DEKLARACJA W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPŁAT DODATKOWYCH DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) – załącznik nr 4.
 • DEKLARACJA W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPŁAT PODSTAWOWYCH DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) - załącznik nr 5.
 • OŚWIADCZENIE O ZAWARTYCH UMOWACH O PROWADZENIE PPK- załącznik nr 6.
 •  WNIOSEK O DOKONYWANIE WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) załącznik nr 7.
 • INFORMACJA O BRAKU ZGODY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ załącznik nr 8
 • DEKLARACJA FINANSOWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)(dla uczestników PPK, którzy zdecydowali się na finansowanie wpłat, w przypadku niefinansowania wpłat przez podmiot zatrudniający – załącznik nr 9.

 

Czym jest PPK?

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędzanie w ramach PPK ma zapewnić pracownikom dodatkowe pieniądze po zakończeniu aktywności zawodowej. To ważne, ponieważ przyszłe emerytury z ZUS mają według szacunków wynieść nie więcej niż 30% ostatniej pensji. Wypłata pieniędzy z PPK będzie jednak możliwa w każdej chwili, także przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Oszczędności gromadzone w ramach PPK są Twoją prywatną własnością. Możesz z nich skorzystać w każdej chwili. W dowolnym momencie możesz też zrezygnować z dokonywania wpłat lub do nich powrócić. Pieniądze, które zgromadzisz
w ramach PPK, mogą dziedziczyć Twoi najbliżsi. Nie podlegają one egzekucjom komorniczym, z wyjątkiem alimentów.


 

Dla kogo?

Do PPK zostaną automatycznie zapisane osoby w wieku od 18 do 55 lat zatrudnione na podstawie zarówno umowy o pracę, jak również innych umów, od których pracodawca odprowadza obowiązkowe składki do ZUS. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą oszczędzać w ramach PPK, jeśli wyrażą taką wolę i złożą pracodawcy deklarację przystąpienia do PPK.

 


 

Jakie będą wpłaty?


Na minimalną wpłatę złożą się trzy elementy:

 • 2% wpłata pracownika w wysokości 2% jego pensji brutto (przy czym osoby,
  których łączne dochody nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia, będą
  mogły obniżyć wpłatę do 0,5%),
 • 1,5%wpłata od pracodawcy w wysokości 1,5% pensji brutto pracownika
  (finansowana przez pracodawcę, ale pracownik zapłaci od niej podatek dochodowy),
 • 240 zł rocznie dopłata od państwa

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą zwiększyć wysokość swoich wpłat do 4%, deklarując wpłaty dodatkowe. W pierwszym roku oszczędzania pracownicy otrzymają od państwa także wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.


 

Kiedy będę mógł wypłacić oszczędności?

Jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia możesz w dowolnej chwili wypłacić zgromadzone oszczędności. Stracisz jednak wówczas dopłaty od państwa, a także będziesz musiał zapłacić podatek od zysków z oszczędności. Jednocześnie 30% kwoty pochodzącej ze środków wpłacanych przez Twojego pracodawcę zostanie przekazane na Twoje konto w ZUS na poczet przyszłej emerytury (ponieważ od tych wpłat pracodawca nie musiał odprowadzać składek). Pozostała kwota trafi do Ciebie. 

PPK mają zapewnić dodatkowe środki pracownikom, którzy już zakończą aktywność zawodową. Z najbardziej atrakcyjnych warunków wypłaty skorzystają osoby, które ukończą 60. rok życia. Pracownik będzie mógł wówczas wypłacić:
• jednorazowo 25% zgromadzonych oszczędności, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach (a więc przez 10 lat),
• jednorazowo w całości, ale suma ta zostanie pomniejszona o 19-procentowy podatek od zysków z oszczędności.

 


 

Możesz na bieżąco sprawdzać stan swoich oszczędności w PPK za pośrednictwem serwisu inPZU.pl

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

Więcej informacji znajdą Państwo na:  

 www.emerytura.pzu.pl, numer infolinii: 22 640 05 55

https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html  

Pliki do pobrania