PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk
10 lutego 2021

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe
Uprzejmie informujemy, że Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni. Wraz z reprezentacją działających w Uczelni Związków Zawodowych zawarł porozumienie o wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym. Wybraną instytucją jest PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Podstawą prawną powyższych działań jest Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ( Dz. U. 2020 poz. 1342 t.j. z póź. zmianami ).

 

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do 55 lat. Pracownicy, mogą złożyć  w Dziale Kadr deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (załącznik nr 1).  Natomiast nowo zatrudnieni u Pracodawcy będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoby, które na dzień podpisania umowy o prowadzenie ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły 70. roku życia nie będą automatycznie zapisywane do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych. Pracodawca zapisze te osoby do PPK na ich wniosek. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, na rzecz osób, które ukończyły 55 rok życia składa się u Pracodawcy (załącznik nr 2).

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do podpisania informacji dotyczącej PPK stanowiącej (załącznik nr 3).

Wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są dostępne w załącznikach oraz w Dziale Kadr .

W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Działu Kadr (ewentualnie skan lub przesłanie pocztą tradycyjną ) w nieprzekraczalnym terminie do 26  lutego 2021 r. Nieterminowe dostarczenie dokumentów będzie skutkowało automatycznym zapisaniem do PPK ( dot. osób od 18 do 55 roku życia ).

 

Załączniki:

Dodatkowe załączniki :

 • DEKLARACJA W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPŁAT DODATKOWYCH DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) – załącznik nr 4.
 • DEKLARACJA W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPŁAT PODSTAWOWYCH DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) - załącznik nr 5.
 • OŚWIADCZENIE O ZAWARTYCH UMOWACH O PROWADZENIE PPK- załącznik nr 6.
 •  WNIOSEK O DOKONYWANIE WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) załącznik nr 7.
 • INFORMACJA O BRAKU ZGODY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ załącznik nr 8
 • DEKLARACJA FINANSOWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)(dla uczestników PPK, którzy zdecydowali się na finansowanie wpłat, w przypadku niefinansowania wpłat przez podmiot zatrudniający – załącznik nr 9.

 

Czym jest PPK?

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędzanie w ramach PPK ma zapewnić pracownikom dodatkowe pieniądze po zakończeniu aktywności zawodowej. To ważne, ponieważ przyszłe emerytury z ZUS mają według szacunków wynieść nie więcej niż 30% ostatniej pensji. Wypłata pieniędzy z PPK będzie jednak możliwa w każdej chwili, także przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Oszczędności gromadzone w ramach PPK są Twoją prywatną własnością. Możesz z nich skorzystać w każdej chwili. W dowolnym momencie możesz też zrezygnować z dokonywania wpłat lub do nich powrócić. Pieniądze, które zgromadzisz
w ramach PPK, mogą dziedziczyć Twoi najbliżsi. Nie podlegają one egzekucjom komorniczym, z wyjątkiem alimentów.


 

Dla kogo?

Do PPK zostaną automatycznie zapisane osoby w wieku od 18 do 55 lat zatrudnione na podstawie zarówno umowy o pracę, jak również innych umów, od których pracodawca odprowadza obowiązkowe składki do ZUS. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą oszczędzać w ramach PPK, jeśli wyrażą taką wolę i złożą pracodawcy deklarację przystąpienia do PPK.

 


 

Jakie będą wpłaty?


Na minimalną wpłatę złożą się trzy elementy:

 • 2% wpłata pracownika w wysokości 2% jego pensji brutto (przy czym osoby,
  których łączne dochody nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia, będą
  mogły obniżyć wpłatę do 0,5%),
 • 1,5%wpłata od pracodawcy w wysokości 1,5% pensji brutto pracownika
  (finansowana przez pracodawcę, ale pracownik zapłaci od niej podatek dochodowy),
 • 240 zł rocznie dopłata od państwa

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą zwiększyć wysokość swoich wpłat do 4%, deklarując wpłaty dodatkowe. W pierwszym roku oszczędzania pracownicy otrzymają od państwa także wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.


 

Kiedy będę mógł wypłacić oszczędności?

Jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia możesz w dowolnej chwili wypłacić zgromadzone oszczędności. Stracisz jednak wówczas dopłaty od państwa, a także będziesz musiał zapłacić podatek od zysków z oszczędności. Jednocześnie 30% kwoty pochodzącej ze środków wpłacanych przez Twojego pracodawcę zostanie przekazane na Twoje konto w ZUS na poczet przyszłej emerytury (ponieważ od tych wpłat pracodawca nie musiał odprowadzać składek). Pozostała kwota trafi do Ciebie. 

PPK mają zapewnić dodatkowe środki pracownikom, którzy już zakończą aktywność zawodową. Z najbardziej atrakcyjnych warunków wypłaty skorzystają osoby, które ukończą 60. rok życia. Pracownik będzie mógł wówczas wypłacić:
• jednorazowo 25% zgromadzonych oszczędności, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach (a więc przez 10 lat),
• jednorazowo w całości, ale suma ta zostanie pomniejszona o 19-procentowy podatek od zysków z oszczędności.

 


 

Możesz na bieżąco sprawdzać stan swoich oszczędności w PPK za pośrednictwem serwisu inPZU.pl

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

Więcej informacji znajdą Państwo na:  

 www.emerytura.pzu.pl, numer infolinii: 22 640 05 55

https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html  

Pliki do pobrania