PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

O stypendiach...

Świadczenia dla studentów – rodzaje świadczeń i ich wysokość

1.STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne może być przyznane studentowi, którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł netto miesięcznie.

a) Wysokość stypendium socjalnego w zależności od przedziału dochodu netto na osobę w rodzinie:

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 0,00 - 250,00 zł - stypendium 1400,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 250,01 - 500,00 zł - stypendium 1200,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 500,01 - 750,00 zł – stypendium 1000,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 750,01 - 1000,00 zł – stypendium 800,00 zł.

 b) Zwiększone stypendium socjalne ( tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach) w zależności od przedziału dochodu netto na osobę w rodzinie:

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 0,00 - 250,00 zł - stypendium 1600,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 250,01 - 500,00 zł - stypendium 1400,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 500,01 - 750,00 zł - stypendium 1200,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 750,01 - 1000,00 zł – stypendium 1000,00 zł.

 2. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

§  wynosi 1000,00 zł miesięcznie.

3. STYPENDIUM REKTORA

 Liczba uzyskanych punktów:                    Kwota stypendium:

  • 100 i powyżej                                    800 zł
  • od 80 do 99                                       700 zł
  • od 60 do 79                                       600 zł
  • od 40 do 59                                       500 zł
  • od 30 do 39                                       400 zł     

 4. ZAPOMOGA

Zapomoga stanowi jednorazowe świadczenie dla studentów, którzy znaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej.

Ustala się:

  • maksymalną wysokość zapomogi - 3000 zł (w szczególnych przypadkach).
  • minimalną wysokość zapomogi - 300 zł.

 ________________________________________________________________________________________________

Regulamin świadczeń

Regulamin świadczeń dla studentów - rok akademicki 2021/2022

________________________________________________________________________________________________

Dot. Stypendium socjalnego

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (DZ.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zapisy:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( obecnie jest to kwota 528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS,MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

Art. 88 ust. 5

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4., jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 2 pkt 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1. pkt. 1-4 i art. 359 ust. 1 (tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (72 miesięcy).