PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Nabór osób do opracowania scenariuszy z zakresu symulacji medycznej z dnia 11.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE
Nabór kadry dydaktycznej do opracowania scenariuszy z zakresu symulacji medycznej
w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”
 

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie  ogłasza nabór kadry dydaktycznej Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie do opracowania scenariuszy z zakresu symulacji medycznej.

 

Zadanie dotyczące opracowania scenariuszy z zakresu symulacji medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo jest realizowane z zachowaniem zasad konkurencyjności i finansowane w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”.

W naborze mogą wziąć udział osoby, które realizują/zrealizowały szkolenia z zakresu symulacji medycznej lub posiadają doświadczenie w realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej na kierunku Pielęgniarstwo.

 

Scenariusze opracowywane będą na wzorach wskazanych przez Uczelnię, uwzględniających części: metodologiczną, dla osoby prowadzącej zajęcia, dla studenta/studentki uczestniczącej w zajęciach, dla pracownika technicznego.

Opracowany scenariusz powinien zawierać  takie elementy, jak:  

Nazwa przedmiotu/modułu, temat, cel ogólny, cele szczegółowe, liczba uczestników, czas trwania zajęć, efekty uczenia się, treści kształcenia,
Informacje techniczne i organizacyjne - lista sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku, rodzaj symulatora/fantomu/ trenażerów, wskazówki dla technika,
Wprowadzenie (prebriefing),
Informacje dla studentów,
Informacje dla wykładowców,
Zapoznanie studentów ze sprzętem,
Opis procedury metodą czterech kroków  -  scenariusze niskiej wierności,
Opis przypadku pacjenta, sposób przygotowania symulatora, jego parametry początkowe i zmiany w wyniku interwencji, możliwe zakończenie scenariusza, proponowane właściwe działanie - scenariusze pośredniej i wysokiej wierności,
Podsumowanie - scenariusze niskiej wierności, debriefing (omówienie przypadku) - scenariusze pośredniej i wysokiej wierności,
Zastosowanie umiejętności,
Wykaz literatury.
Warunkiem niezbędnym opracowanych scenariuszy jest możliwość ich zastosowania w warunkach symulacji medycznej.

 

W ramach projektu zaplanowano powstanie 60 scenariuszy, w tym: 44 scenariusze niskiej wierności (z przedmiotów: podstawy pielęgniarstwa, badania fizykalne, podstawy ratownictwa medycznego) oraz 12 scenariuszy pośredniej wierności i 4 scenariusze wysokiej wierności (z przedmiotów: podstawy pielęgniarstwa, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne).

O liczbie scenariuszy do opracowania przez poszczególne osoby oraz ich zakresie  tematycznym zadecyduje powołana komisja na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.

 

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria merytoryczne określone w Regulaminie naboru osób do opracowania scenariuszy z zakresu symulacji medycznej w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”.

Do projektu zakwalifikowane zostanie 5 osób, które otrzymają najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Z osobami zakwalifikowanymi do pisania scenariuszy zostaną zawarte aneksy do umowy o pracę z określonym terminem realizacji zadania i warunkami wynagrodzenia.

 

Prawa autorskie do opracowanego scenariusza przechodzą na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

 

Nabór będzie odbywać się w terminie od 11.02.2021 r. do 25.02.2021 r. do godz. 12.00.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: programyue@pwsz.edu.pl lub złożyć w Biurze projektu – pokój 318 (po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem 65 525 01 30) we wskazanym powyżej terminie. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Dodatkowe informacje można otrzymać w Biurze projektu (ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, II piętro, pokój 318) poprzez kontakt pod adresem e-mail: programyue@pwsz.edu.pl

Po zakończeniu przeprowadzonego naboru zostanie sporządzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do opracowania scenariuszy oraz lista rezerwowa. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach naboru drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

Pliki do pobrania