PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Nabór na zajęcia z zakresu zmieniający się trendów epidemiologiczno-demograficznych z dnia 15.09.202

OGŁOSZENIE z dnia 15.09.2020 r.
o naborze uzupełniającym na dodatkowe zajęcia służące nabyciu kompetencji w zakresie zmieniający się trendów epidemiologiczno-demograficznych dla studentów

w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo

PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ogłasza nabór uzupełniający na dodatkowe zajęcia służące nabyciu kompetencji w zakresie zmieniający się trendów epidemiologiczno-demograficznych dla studentów. Udział w projekcie przewidziano ogółem dla 45 osób.

Liczba miejsc do rozdysponowania w projekcie w ramach naboru uzupełniającego:
 

Kierunek studiów Liczba studentów
Kobiety Mężczyźni
1. PIELĘGNIARSTWO I rok (nabór 2019/2020) 8 2

SUMA
10

 

 

Kandydaci mogą zgłosić się na następujące, bezpłatne, formy wsparcia:

·         Zajęcia dodatkowe dla studentów służące nabyciu kompetencji w zakresie zmieniających się

trendów epidemiologiczno-demograficznych zaplanowane w trzech blokach tematycznych:

a)       Opieka pielęgniarska nad pacjentami ze schorzeniami uro-onkologicznymi (12 godzin).

b)      Opieka pielęgniarska pacjenta w ostrych stanach kardiologicznych (12 godzin).

c)       Opieka pielęgniarska nad pacjentami w trakcie diagnostyki endoskopowej (12 godzin).

 

Zajęcia realizowane będą w formie teoretycznej i praktycznej we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie, prowadzone przez lekarzy i pielęgniarki posiadających kompetencje i doświadczenie kliniczne.

Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie Uczestnika/ki projektu o przetwarzaniu danych osobowych oraz Deklarację udziału w projekcie zainteresowany należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisane ręcznie skany dokumentów) na adres e-mail: programyue@pwsz.edu.pl lub złożyć oryginały w Biurze projektu – z uwagi na występowanie stanu epidemii COVID-19 osobiste złożenie dokumentów będzie możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 65 525 01 51 lub 65 525 01 30.

 

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie od 15.09.2020 r. do 24.09.2020 r., do godz. 12:00.

 

Wszystkie formularze można pobrać ze strony internetowej Uczelni oraz w wersji papierowej w Biurze projektu. Dodatkowe informacje można otrzymać bezpośrednio w Biurze projektu lub poprzez kontakt pod adresem e-mail: programyue@pwsz.edu.pl lub numerem telefonu: 065 525 01 30.

 

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria merytoryczne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla studentów w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, dostępna będzie w Biurze projektu oraz ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń i/lub na stronie internetowej Uczelni.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach naboru drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

 

 

 

Pliki do pobrania