PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Nabór na szkolenia dla pracowników z dnia 08.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE z dnia 08.10.2020 r.
o naborze na szkolenia dla pracowników

w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo

PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ogłasza nabór na Szkolenie dla kadry zarządzającej MCSM dla pracowników zatrudnionych w Uczelni w Instytucie Zdrowia i Kultury Fizycznej, na kierunku Pielęgniarstwo.

 

Liczba uczestników: Szkolenie dla 2 uczestników.

Cel szkolenia: Zapoznanie z systemem zarządzania, organizacji i funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Forma szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej - wykłady oraz zajęć praktycznych (pokazy, ćwiczenia, dyskusje, instruktaż, symulacje medyczne, konsultacje).

Czas trwania szkolenia: Szkolenie 2-dniowe: 2 dni x 8 godzin dydaktycznych - łącznie 16 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godzina dydaktyczna równa się 45 minut.

Termin szkolenia: 5-6.11.2020 r. (termin szkolenia może ulec zmianie w przypadku zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej).

Miejsce szkolenia: Laboratorium Symulacji Medycznych w Łodzi, ul. Gdańska126/128.

 

Udział w szkoleniu w całości sfinansowany zostanie z kosztów bezpośrednich projektu.

 

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie od 08.10.2020 r. do 16.10.2020 r., do godz. 12:00.

Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie Uczestnika/ki projektu o przetwarzaniu danych osobowych oraz Deklarację udziału w projekcie należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisane ręcznie skany dokumentów) na adres e-mail: programyue@pwsz.edu.pl lub złożyć oryginały w Biurze projektu po uprzednim po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 65 525 01 51 lub 65 525 01 30.

Wszystkie formularze można pobrać ze strony internetowej Uczelni oraz w wersji papierowej w Biurze projektu.

Dodatkowe informacje można otrzymać bezpośrednio w Biurze projektu lub poprzez kontakt pod adresem    e-mail: programyue@pwsz.edu.pl lub numerem telefonu: 65 525 01 30.

 

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne  tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria merytoryczne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla kadry dydaktycznej, informatyków i techników symulacji medycznej w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, dostępna będzie w Biurze projektu oraz ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń i/lub na stronie internetowej Uczelni.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach naboru drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

 

 

 

Pliki do pobrania