PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Nabór instytucji do przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla studentów...

 

OGŁOSZENIE  z dnia 15.09.2020 r.
Nabór instytucji do przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla studentów służących nabyciu kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych

w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie  ogłasza nabór podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem zajęć dla studentów służących nabyciu kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych.

Do udziału w projekcie może przystąpić instytucja, która zapewni przeprowadzenie zajęć dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w poniższym zakresie:

1.      Opieka pielęgniarska nad pacjentami ze schorzeniami uro-onkologicznymi

Zajęcia dla 9 grup. Liczebność grupy warsztatowej: 5-6 studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Zajęcia teoretyczne: 4 godz.; zajęcia praktyczne: 8 godz. – w sumie 12 godz. (1 godzina dydaktyczna równa się 45 min.).

Termin realizacji zajęć: semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 (4 grupy - studenci III roku); semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 (5 grup - studenci III roku).

Miejsce realizacji zajęć: Oddział Urologiczny

Osoby prowadzące zajęcia: lekarz (1) oraz magister pielęgniarstwa (1) pracujący w oddziale/pracowni.

2.      Opieka pielęgniarska nad pacjentem w ostrych stanach kardiologicznych

Zajęcia dla 9 grup. Liczebność grupy warsztatowej: 5-6 studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Zajęcia teoretyczne: 4 godz.; zajęcia praktyczne: 8 godz. – w sumie 12 godz. (1 godzina dydaktyczna równa się 45 min.).

Termin realizacji zajęć: semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 (4 grupy - studenci III roku); semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 (5 grup - studenci III roku).

Osoby prowadzące zajęcia: lekarz (1) oraz magister pielęgniarstwa (1) pracujący w oddziale/pracowni.

Miejsce realizacji zajęć: Oddział Kardiologiczny

3.      Opieka pielęgniarska nad pacjentami w trakcie diagnostyki endoskopowej

Zajęcia dla 9 grup. Liczebność grupy warsztatowej: 5-6 studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Zajęcia teoretyczne: 4 godz.; zajęcia praktyczne: 8 godz. – w sumie 12 godz. (1 godzina dydaktyczna równa się 45 min.).

Termin realizacji zajęć: semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 (4 grupy - studenci III roku); semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 (5 grup - studenci III roku).

Miejsce realizacji zajęć: Pracownia Endoskopowa

Osoby prowadzące zajęcia: lekarz (1) oraz magister pielęgniarstwa (1) pracujący w oddziale/pracowni.

 

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie formularza zgłoszeniowego oraz kryteria wyboru:

1)       Podmiot posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

a)    brak doświadczenia – 0 pkt.

b)   posiadane doświadczenie – max. 40 pkt.

- do 2 lat – 10 pkt.

- powyżej 2 do 5 lat –20 pkt.

- powyżej 5 lat –40 pkt.

2)      Podmiot posiada oddziały/pracownie niezbędnego do przeprowadzenia zajęć

a)       Oddział Urologiczny – 20 pkt.

b)      Oddział Kardiologiczny – 20 pkt.

c)       Pracownia Endoskopowa – 20 pkt.

 

Do udziału w projekcie zostanie wybrana 1 instytucja, która otrzyma najwyższą liczbę punktów podczas przeprowadzonego naboru. Przy uzyskaniu tej samej liczby punktów o podjęciu współpracy decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Nabór będzie odbywać się w terminie od 15.09.2020 r. do 24.09.2020 r. do godz. 10.00.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: programyue@pwsz.edu.pl we wskazanym powyżej terminie. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można otrzymać w Biurze projektu (ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, II piętro, pokój 318) poprzez kontakt pod adresem e-mail: programyue@pwsz.edu.pl

Instytucje zostaną powiadomione o wynikach naboru drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

Pliki do pobrania