PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

 

 INFORMACJA O PROJEKCIE

 

 

pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ
im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” w ramach konkursu Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II) POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo
w Instytucie Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM). Wsparciem projektu objęci zostaną studenci, nauczyciele kierunku pielęgniarstwo oraz pracownicy obsługi informatyczno-technicznej. Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych metod kształcenia praktycznego, kształcenie studentów z wykorzystaniem tych metod oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez studentów w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych dotyczących społeczeństwa przyczyni się do realizacji celu szczegółowego osi V (PO WER działanie 5.3;5,5) wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Kształcenie studentów pielęgniarstwa wymaga nabycia umiejętności praktycznego postępowania w określonych sytuacjach klinicznych (w tym sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia), w których wykorzystuje się mniej lub bardziej złożone procedury postępowania. Ćwiczenie czynności proceduralnych w warunkach symulowanych, przyczyni się do zwiększenia pewności i biegłości ich wykonywania przez studentów, co zwiększy bezpieczeństwo studentów oraz pacjentów. Zajęcia prowadzone w MCSM umożliwią studentom  pełne osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych, a także

nabycie i rozwój kompetencji miękkich, takich jak: praca zespołowa, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacji stresowej, rozwiązywanie problemów, komunikacja z pacjentem
i jego rodziną, przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania i sprawdzania wiedzy oraz umiejętności
podczas prowadzenia zajęć w  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, nie tylko uatrakcyjni ofertę edukacyjną PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, ale pozwoli na podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego. Przełoży się to na lepsze przygotowanie studentów pielęgniarstwa do wykonywania zawodu i lepsze odnajdywanie się na rynku pracy.

 

W szczególności realizacja projektu wiązała się będzie z realizacją zadań:

1. Opracowanie programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ Leszno

2. Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej:

•             Wyposażenie sali pielęgniarskiej wraz z pomieszczeniem kontrolnym - sala wysokiej wierności

•             Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE

•             Wyposażenie sali symulacji z zakresu ALS

•             Wyposażenie sali symulacji z zakresu BLS

•             Wyposażenie sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

•             Wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności technicznych

3. Rozwój potencjału kadry Uczelni

4. Opracowanie scenariuszy symulacyjnych i przygotowanie podręcznika symulacji

5. Zajęcia dodatkowe dla studentów służące nabyciu kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych

6. Opracowanie elektronicznej bazy danych wraz z aplikacją wspomagającą nauczanie

7. Szkolenia z zakresu symulacji medycznej dla studentów.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 2 390 705,61 zł, w tym ze środków europejskich: 2 014 886,68 zł

 

Biuro projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa w Lesznie

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, II piętro, pokój 318

tel. 065 525 01 30, e-mail: programyue@pwsz.edu.pl