PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: pielęgniarstwo

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia licencjackie). 

Tryb studiowania: stacjonarny

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

1. Liczba godzin zajęć i praktyk - 4795

3. Liczba punktów ECTS - 180

4. Studia mają profil praktyczny.

5. Kierunek studiów mieści się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina wiodąca- nauki o zdrowiu

6. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, pracy własnej kierowanej, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w oparciu o standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (D.U. z 2019 poz.1573)

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy dyplomowej przygotowanej w oparciu o analizę indywidualnego przypadku. Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia w zakresie określonym przepisami prawa.

Po ukończeniu studiów licencjackich i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, absolwent może podjąć pracę w szpitalach (np. oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej), w podstawowej opiece zdrowotnej, ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz żłobkach i hospicjach. Absolwent porozumiewa się językiem angielskim na poziomie B2

Praktyki

Kształcenie praktyczne w ramach studiów I stopnia jest realizowane w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,  na podstawie planów semestralnych pod kierunkiem nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) i opiekunów  zatrudnionych w miejscu praktyki (praktyki zawodowe). Organizację praktyk regulują umowy/ porozumienia długoterminowe zawarte przez PWSZ z Szpitalami o zasięgu regionalnym, oraz placówkami POZ i krótkoterminowe zawierane indywidualnie przez studentów w miejscu zamieszkania.

Praktyki zawodowe są kolejnym etapem kształcenia praktycznego. To czas, w którym student rozwija, doskonali umiejętności zawodowe, usamodzielnia się.

Praktyki w ramach danego przedmiotu, odbywają się w następujących oddziałach:

 - z podstaw pielęgniarstwa – oddziały szpitalne (internistyczny, chirurgiczny, neurologiczny, ortopedyczny i in.)

 -  z pielęgniarstwa internistycznego – oddział chorób wewnętrznych, można częściowo w oddziale kardiologicznym, nefrologii;

 -  z pielęgniarstwa chirurgicznego – oddział chirurgii ogólnej, urazowej;

 - z pielęgniarstwa pediatrycznego- oddział dziecięcy, można częściowo oddział noworodkowy;

 -  z pielęgniarstwa geriatrycznego – oddział geriatryczny, ZOL, DPS;

 -  z opieki długoterminowej – zakłady opiekuńczo-lecznicze, opiekuńczo-pielęgnacyjne;

 -  z pielęgniarstwa psychiatrycznego – oddział psychiatryczny, DPS z osobami upośledzonymi umysłowo;

 - z pielęgniarstwa neurologicznego - oddział neurologii;

 -  z pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego – oddział położniczy, oddział   ginekologiczny;

 - z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opieki medycznej – oddział intensywnej terapii;

 - z opieki paliatywnej – oddział paliatywny, hospicjum;

 - z podstawowej opieki zdrowotnej – poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, praktyka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, częściowo gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania.

Celem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest przygotowanie studentów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach świadczenia opieki zdrowotnej.

Praktyki zawodowe po I roku studiów realizowane są w okresie wakacyjnym. Na II i III roku studiów praktyka realizowana jest śródsemestralnie i w okresie wakacyjnym. 

Dodatkowe informacje

Student na kierunku Pielęgniarstwo, aby przystąpić do realizacji zajęć praktycznych musi posiadać:

  • Aktualną książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Dlaczego warto wybrać pielęgniarstwo?

Pielęgniarstwo to kierunek dla Ciebie, jeśli lubisz troszczyć się o ludzi, łatwo komunikujesz się z innymi, masz zdolności manualne, interesujesz się problemami związanymi ze zdrowiem, leczeniem i profesjonalną opieką. Przez cały cykl kształcenia łączona jest teoria z praktyką. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - łącznie 2300 godz. Daje to dobre podstawy do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej. Zajęcia kierunkowe, pielęgniarskie, prowadzą nauczyciele z prawem wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz lekarza z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Ukończenie kierunku pielęgniarstwo to też stabilna perspektywa zawodowa na krajowym i zagranicznym rynku pracy (dyplom licencjata pielęgniarstwa w krajach UE) raz stały rozwój kompetencji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego.