PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Tryb studiów: stacjonarny, stacjonarny dla pracujących,
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

 

Mechanika i Budowa Maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów.  Obejmuje wiedzę w zakresie konstrukcji mechanicznych oraz nowoczesnych technologii wytwarzania maszyn i produktów. Studia uczą nowoczesnych metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie – projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn oraz dobór materiałów konstrukcyjnych dając absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Jest nauką wielodyscyplinarną dająca możliwość pozyskania wiedzy umożliwiającej zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. 

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są realizowane na pierwszym stopniu studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera mechanika. Są to studia stacjonarne realizowane w trybie dziennym oraz studia stacjonarne dla pracujących to znaczy, że zajęcia odbywają się po południu dwa dni w tygodniu oraz w co drugi weekend. Studia mogą być prowadzone w trybie dualnym opisanym poniżej. Trwają siedem semestrów, podczas których studenci realizują 2535 godzin zajęć dydaktycznych.  Proces dydaktyczny umożliwia opanowanie przez absolwenta na dobrym poziomie ogólnych kompetencji zawodowych. W szczególności absolwent nabywa umiejętności techniczne niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera mechanika. Kształtowane są także podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, obejmujące zdolność do analizowania i interpretowania. Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn  w  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania,  a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na uczelniach poza granicami kraju.

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym według leszczyńskiego modelu studiów dualnych tzn. od 3 semestru jeden tydzień student przebywa w Uczelni a jeden tydzień pracuje w zakładzie pracy. Studiując tym systemem student zyskuje doświadczenie zawodowe, staż pracy i ma miejsce pracy. Należy mieć na uwadze to, że studenci studiujący tym systemem realizują pełny program studiów stacjonarnych, ale mają do dyspozycji blisko dwukrotnie mniej czasu na realizacje programu niż studenci standardowych studiów stacjonarnych. Dlatego też obciążenie zajęciami dydaktycznymi w tygodniu, gdy student jest w Uczelni musi być prawie dwukrotnie wyższe.

Ścieżki dyplomowania

Komputerowe wspomaganie produkcji

Na tej ścieżce student zdobywa wiedzę w zakresie programowania i obsługi maszyn CNC oraz projektowania procesów technologicznych CAM. Absolwent tej ścieżki dyplomowania posiada umiejętność mechanizacji i automatyzacji procesów wytwarzania oraz robotyzacji procesów technologicznych. Zdobywa wiedzę w zakresie wibroakustyki maszyn i środowiska.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

Na tej ścieżce student uzyskuje szeroką wiedzę pozwalającą na diagnozowanie samochodów ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy w procesie eksploatacji pojazdu przy użyciu komputerowych narzędzi diagnostycznych. Pozwala to na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach o profilu diagnostyki samochodowej, stacjach diagnostycznych warsztatach samochodowych itp. Innym kierunkiem jest praca nad poprawą warunków pracy kierowcy poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, które uzyskujemy przez stosowanie w samochodzie odpowiednich systemów zabezpieczających. Absolwenci tej ścieżki dyplomowania posiadają umiejętność projektowania urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych, prowadzenia badań i ekspertyz w zakresie oceny stanu technicznego i trwałości, opracowywania kompletnych procesów technologicznych obsługi technicznej i napraw pojazdów, projektowania zakładów zaplecza technicznego motoryzacji oraz kierowania pracą tych zakładów, technologii obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych oraz rozpoznawania sytuacji wypadkowych. Student potrafi zdiagnozować poprawność pracy systemu oraz zaingerować w jego pracę poprawiając jego efektywność. Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach transportu samochodowego i zapleczach  transportu, jak stacje obsługi technicznej, zakłady napraw, stacje diagnostyczne i stacje kontroli pojazdów, biurach konstrukcyjnych oraz zakładach wytwórczych urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych taboru samochodowego, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskuje kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie mechaniki, ze szczególnym naciskiem na problematykę wytrzymałości materiałów, technik wytwarzania, diagnostyki maszyn i samochodów, zastosowań informatyki w praktyce projektowej  i przemysłowej, a także zagadnień związanych z nowoczesnymi technikami automatyki przemysłowej stosowanymi w dzisiejszych maszynach przemysłowych, samochodach, transporcie, w przemyśle przetwarzania żywności itp.. Duży nacisk kładzie się również na zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych i usługowych oraz inżynierię jakości.

Absolwenci uzyskują gruntowną i praktyczną wiedzę oraz nabywają umiejętności z zagadnień wytwarzania, diagnozowania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz wiedzę i umiejętności konieczne do projektowania i wdrażania systemów informatycznych CAD wspomagających zarządzanie procesem technologicznym oraz wspomagających procesy projektowania i sterowania produkcją. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach przemysłowych i usługowych, zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu mechanicznego , samochodowego i przetwórstwa rolno - spożywczego w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn przetwarzających żywność.

Dobre przygotowanie informatyczne, szczególnie umiejętności w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania AutoCad i CAD/CAM, pozwala na zatrudnienie ich nie tylko w obszarach eksploatacji maszyn i samochodów, ale również w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak również w biurach konstrukcyjnych.

Zajęcia z programowania CNC dają umiejętność projektowania procesów technologicznych na nowoczesnych obrabiarkach.

Praktyki

 

Praktyka na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn  jest realizowana w dwóch systemach:
- dualnie 1820 godzin,
- stacjonarnie 1000 godzin.
W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu co pozwala zrealizować 364 godzin praktyki semestralnie. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów – 2,5 roku.

W systemie stacjonarnym praktyka jest realizowana na semestrze trzecim – 150 godzin, na semestrze czwartym – 150 godzin, na semestrze piątym – 150 godzin, na semestrze szóstym 275 godzin i na semestrze siódmym – 275 godzin. Jest to czas, w którym student weryfikuje swoją wiedzę, nabywa praktyczne umiejętności oraz stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy – czego zwieńczeniem często jest zawarcie umowy o pracę. Obie praktyki są skorelowane z planem studiów i uzupełniają wiedzę teoretyczną aspektami praktyki, która jest integralną częścią procesu budowlanego w zakładzie pracy. Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest wykonywany przez Opiekuna Zakładowego, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Praktyk Studenckich na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Opiekuna Zakładowego

Dlaczego warto wybrać kierunek Mechanika i Budowa Maszyn?

Dzisiaj sama gruntowna wiedza dotycząca materiałów, technik wytwarzania, wytrzymałości konstrukcji to za mało. Trzeba znać i umieć się posługiwać narzędziami do szybkiego konstruowania, wdrażania do produkcji, programowania obrabiarek CNC. To są kluczowe umiejętności dzisiejszego inżyniera. Tego nauczamy.

W dzisiejszych czasach niedoboru kadry inżynierskiej wybór kierunku technicznego w tym mechaniki i budowy maszyn jest bardzo dobrym wyborem. Łatwość uzyskania pracy w regionie leszczyńskim w obszarze mechaniki jest bardzo duża, a rozwijające się zakłady pracy potrzebują coraz więcej inżynierów mechaników.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem)

 1. ASTROMAL SP. Z O.O. 
 2. ASTROMET SP. Z O. O. 
 3. AUTO - MRÓZ LESZNO SP. Z O. O. 
 4. AUTO LESZNO SP. Z O. O. 
 5. DOBROWOLSKI SP.Z O. O.
 6. EUROCOMFORT 
 7. EXWIND S. C. D.J. GROBELNI
 8. FAMAG E.M. KRZYŻANIAK SP. JAWNA
 9. GUTKOWSKI SP. Z O.O.
 10. INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O.
 11. JAFO – JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SP. A. 
 12. JAMALEX SP. Z O.O.
 13. KACZMAREK MALEWO S.J.
 14. KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O. O
 15. LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O. O.
 16. LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.
 17. LOB SPÓŁKA AKCYJNA 
 18. NETBOX PL  SP. Z O .O
 19. PUDLISZKI SP. Z O.O.
 20. PUZ MEIBES SP. Z O. O.
 21. PW-KURB KRZYSZTOF GARBACZ
 22. RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW "RAWAG
 23. RODON SP. Z O. O. SP. K.
 24. SISTECH
 25. SPINKO SP. Z O. O
 26. SUPER CARS SP. J.  CIESIÓŁKA
 27. T&T PROENERGY SP. Z O.O. 
 28. TKH KABELTECHNIEK POLSKA SP. Z O.O.
 29. TOYOTA MIKOŁAJCZAK TOYOCAR SP. Z. O. O
 30. UNIPLAST WOJCIECH BAJER
 31. VMI POLAND SP .Z. O. O 
 32. WEGOMA POLSKA
 33. WERNER KENKEL SP. Z. O. O
 34. WIKONT SP. Z. O .O
 35. WIX – FILTRON SP. Z O.O.
 36. WOLSZTYŃSKA FABRYKA OKUĆ WOLMET SP. Z.O.O.