PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: lingwistyka stosowana*

*kierunek w przygotowaniu/uruchomienie po otrzymaniu zgody z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Lingwistyka stosowana

Kierunek Lingwistyka stosowana wpisuje się w 100% w realia dzisiejszej rzeczywistości, w świat wielu kultur, których granice są już często trudno zauważalne. Proponowany kierunek to model studiów, stanowiący odpowiedź na wyzwania współczesnego świata oraz wielopłaszczyznową sytuację w zakresie międzykulturowych relacji. Porozumienie językowe, możliwość dialogu, to podstawowy krok do pokojowej koegzystencji kolejnych pokoleń. Wiele przedsiębiorstw – a ich liczba ciągle wzrasta - posiada swoje filie w różnych krajach świata, co oznacza, że zatrudnia się pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Podejmowanie pracy w różnych regionach świata staje się charakterystycznym dziś elementem zawodowego krajobrazu. Wymaga to jednak od młodych ludzi rzetelnej i dogłębnej wiedzy z zakresu kulturowego zróżnicowania, dyplomatycznych zachowań w kontaktach międzykulturowych oraz poczucia wartości zasad demokratycznych. Dlatego tak ważne jest dzisiaj kształcenie specjalistów legitymujących się wiedzą o świecie, o różnych kulturach i obyczajach kierujących się właściwie pojętym humanizmem. Umiejętność nawiązywania relacji, to klucz do bezpiecznego współegzystowania, zaś ideą przewodnią i drogą prowadzącą do sukcesu w kontekście skutecznego komunikowania się i rozumienia Innego są języki obce. Język angielski, który pełni dziś rolę lingua franca, to warunek sine qua non budowania międzykulturowego, pokojowego pomostu. Drugim językiem, który pozwala poruszać się swobodnie w zawodowym świecie jest język hiszpański. Dla wielu  osób będzie to również wybieralny język francuski / niemiecki / rosyjski.

Języki obce, umiejętność ich stosowania na wysokim poziomie, świadomość wielokulturowego i przy tym transkulturowego świata, etyczne i empatyczne odczuwanie otaczającej rzeczywistości, to fundamenty, na których zbudowano kierunek lingwistyka stosowana.

Specjalności:

  • kulturowo-tłumaczeniowa
  • copywriting

1. Kulturowo- tłumaczeniowa (zawód: tłumacz)
Tłumacz, zgodnie z encyklopedyczną definicją, to osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. A więc rola tłumacza jest kluczowa w komunikacji międzyludzkiej, międzynarodowej i międzykulturowej. Profesjonalni tłumacze są niezbędni w dziedzinach takich jak handel międzynarodowy, dyplomacja, postęp technologiczny, wymiana kulturowa, literatura, religia, organizacje międzynarodowe. Żadna instytucja, organizacja czy firma działająca na forum międzynarodowym nie może obejść się bez usług tłumaczeniowych. Tłumaczenie staje się jednym z elementów nowoczesnego rynku lokalizacyjnego, a więc dostosowania międzynarodowych produktów, usług czy publikacji do warunków lokalnych. Tradycyjna rola tłumacza ulega rozszerzeniu, zaczyna on być postrzegany jako specjalista w dziedzinie skutecznej komunikacji. Proponowana specjalność w 100% wpisuje się w strategię Uczelni, ponieważ realizuje jej założenia i przygotowuje do funkcjonowania w warunkach zmieniających się potrzeb nowych generacji oraz przemieszczania się kultur, nacji i systemów wartości.

2. Copywriting (zawód: copywriter)

Copywriter –nowy, bardzo dziś poszukiwany zawód – w którym wymagana jest umiejętność tworzenia  tekstów reklamowych, tekstów zapleczowych, opisów produktów, tekstów na strony WWW, artykułów eksperckich wysokiej jakości, tekstów na blog, tekstów na ulotki, artykułów sponsorowanych, tekstów do publikacji w social media. Głównym zadaniem copywritera jest dostarczanie wysokiej jakości treści na potrzeby Internetu. Copywriter buduje zaufanie marki, kreuje jej wizerunek. Jest to zawód wymagający doskonałej znajomości języka rodzimego oraz bardzo dobrej znajomości przynajmniej dwóch języków obcych, w tym przede wszystkim angielskiego, ponieważ wszelkie agencje rozszerzają swoje wpływy na inne kraje. Oprócz wiedzy językowej fundamentem tego zawodu jest etyka, uczciwość, wrażliwość, wyczucie wartości słowa i odpowiedzialność, ponieważ budowanie zaufania odbiorcy tekstu wymaga rzetelności przekazu. Takie wartości są zawarte w strategii Uczelni, dlatego wybór specjalności copywriter w ramach kierunku jest uzasadniony i zgodny z założeniami strategii wyznaczającej  kierunek rozwoju PWSZ w Lesznie. 

Sylwetka absolwenta

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach wszystkich przedmiotów prowadzonych przez wykładowców specjalistów podnoszą atrakcyjność absolwenta na rynku pracy, stwarzają absolwentowi tego kierunku perspektywy zatrudnienia w podmiotach gospodarczych w Mieście i Regionie oraz w każdym innym miejscu, gdzie docenione zostaną zaprezentowane przez absolwenta kompetencje.

Perspektywy zatrudnienia

Obszar zatrudnienia absolwenta Lingwistyki stosowanej jest bardzo szeroki, ponieważ połączenie znajomości języków obcych z wiedzą o krajach z obszaru tych języków to dziś ogromny kapitał poszukiwany na rynku. Absolwent jest uprawniony do pracy w podmiotach prowadzących działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym, w firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych – w obsłudze klienta zagranicznego, w biurach tłumaczeń, organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalnych, stowarzyszeniach i fundacjach prowadzących współpracę z instytucjami zagranicznymi, w wydawnictwach i redakcjach czasopism, w firmach transportowych, turystycznych i w biurach podróży, w urzędach administracji państwowej oraz samorządowej na stanowiskach, które wymagają biegłej znajomości języków obcych oraz orientacji w problematyce międzykulturowej.

Absolwent Lingwistyki stosowanej specjalności tłumaczeniowej:

- zna językoznawcze oraz kulturowe aspekty przekładu i komunikacji interkulturowej

- potrafi dokonać tłumaczenia pisemnego o znacznym stopniu złożoności w ramach studiowanych języków,

- zna słownictwo specjalistyczne w zakresie biznesu, turystyki, prawa, zdrowia, polityki i kultury i potrafi je wykorzystać w praktyce tłumaczenia pisemnego i ustnego

- zna środowisko pracy tłumacza ustnego i proces tłumaczenia ustnego

- potrafi przetłumaczyć różne rodzaje tekstów/wypowiedzi ustnych z języków studiów na język rodzimy oraz z języka rodzimego na języki studiów,

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu teorii przekładu przez dobór właściwych narzędzi tłumaczeniowych. w tym technik informacyjno-komunikacyjnych (np. na spotkaniach biznesowych, szkoleniach, w czasie negocjacji, na konferencjach prasowych)

 

 Absolwent Lingwistyki stosowanej specjalności copywriter; Specjalista copywriter:


- potrafi tworzyć teksty reklamowe, teksty zapleczowe, opisy produktów, teksty na strony  internetowe, teksty na blog, teksty na ulotki, artykuły sponsorowane, teksty do publikacji w social media.

- potrafi budować zaufanie marki, kreować jej wizerunek.

- potrafi dostarczać wysokiej jakości treści na potrzeby Internetu.

- jest wyposażony w fundamenty tego zawodu takie jak: etyka, uczciwość, wrażliwość, 

- wyczucie wartości słowa.
 

Umiejętności i kompetencje absolwenta Lingwistyki stosowanej obu specjalności:

- absolwent kierunku potrafi analizować i interpretować zaobserwowane zjawiska oraz wdrażać rozwiązania wymagające zastosowania języka obcego jako narzędzia komunikacji w środowisku (zawodowym).

- absolwent potrafi gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje w języku ojczystym i obcym. Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego doskonalenia zawodowego oraz do podjęcia studiów II stopnia.

- absolwent zna i kieruje się zasadami etyki, uczciwości, moralności oraz odpowiedzialności rozumianej jako obowiązek, zgodnie z którym każdy człowiek odpowiada za swoje słowa i czyny.

- nabyte kompetencje interdyscyplinarne pozwalają na podjęcie pracy we wszystkich sektorach, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych oraz świadomość złożoności współczesnego, wielokulturowego świata.

Dlaczego warto wybrać Lingwistykę stososaną?

· Studia na kierunku Lingwistyka stosowana są interesującą podróżą intelektualną poprzez język, kulturę, literaturę i obyczaje krajów, których język jest przedmiotem studiów. Ukończenie tego kierunku to przepustka do świadomego odkrywania świata, to radość i satysfakcja jaką czerpiemy, rozumiejąc innego człowieka.

· Studia na kierunku Lingwistyka stosowana to oferta dla każdego, kto jest świadom wartości języków obcych i rozumie, że także w XXI wieku język jest podstawowym narzędziem komunikacji międzyludzkiej.

· Studia na kierunku Lingwistyka stosowana gwarantują opanowanie języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), języka hiszpańskiego na poziomie B2 oraz trzeciego języka (francuski/niemiecki/ rosyjski/ ukraiński) na poziomie B1

· Studia gwarantują nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw studiowanych obszarów językowych oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia.

· Instytut dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz bazą dydaktyczną umożliwiającą wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje konieczne do rozwoju kariery zawodowej oraz podjęcia studiów magisterskich.

· Studenci mają możliwość korzystania z programu Erasmus +, co pozwala realizować praktyki zawodowe poza granicami kraju.