PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: języki obce w komunikacji społecznej*

*kierunek w przygotowaniu/uruchomienie po otrzymaniu zgody z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Języki obce w komunikacji społecznej 

Studia na kierunku języki obce w komunikacji społecznej to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym).

Kierunek Języki obce w komunikacji społecznej skierowany jest do wszystkich tych osób, dla których ważny jest rozwój osobisty oraz praca z ludźmi.

Przygodę ze studiami rozpoczniesz od nauki języków obcych w kontekście zawodowym. 

Będziesz kontynuował naukę języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,  a naukę języka hiszpańskiego zaczniesz od podstaw.

Swój czas skupisz na rozwijaniu nauki o funkcjonowaniu współczesnych mediów, psychologii komunikacji i formach komunikowania się. Rozwiniesz się poprzez udział w warsztatach takich jak zarządzać swoją karierą, jak radzić sobie ze stresem i nauczysz się twórczo rozwiązywać problemy.

Kierunek proponuje dwie specjalności/ zawody : specjalista ds. komunikacji społecznej w przestrzeni globalnej oraz tłumacz w mediach i biznesie.

Mianownikiem obu specjalności jest wysoce ceniona umiejętność pracy z ludźmi oraz rozwój kompetencji miękkich wymaganych na rynku pracy.

Studiowanie języków obcych w komunikacji społecznej jest zatem gwarancją  rozwoju umiejętność pracy z ludźmi oraz poznaniu samego siebie.

Specjalności:

  • specjalista ds. komunikacji społecznej w przestrzeni globalnej
  • tłumacz w mediach i biznesie

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności specjalista ds. komunikacji w przestrzeni globalnej zna zagadnienia komunikacji społecznej, public relations oraz sposoby zarządzania zasobami personalnymi i społeczny język mediów. Potrafi empatycznie budować relacje, zna elementy i zasady procesu komunikacji interpersonalnej, wie czym jest przywództwo i oddziaływanie społeczne, ma wiedzę dotyczącą wystąpień publicznych i jej zastosowaniu w tworzeniu własnego wizerunku. Umiejętnie planuje własną karierę zawodową, właściwie wybiera i stosuje styl komunikacji interpersonalnej właściwej do uwarunkowań zawodowych w których się znalazł. Absolwent potrafi rozwijać własne poczucie skuteczności, wzmacnia własną odporność oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. Analitycznie myśli i dąży do twórczych oraz pomysłowych rozwiązań. Rozwój osobisty i zawodowy jest dla niego niezwykle istotny. Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie C1 i językiem hiszpańskim na poziomie A2

Absolwent specjalności tłumacz w mediach i biznesie i stosuje odpowiednie strategie i narzędzia tłumaczeniowe, potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o średnim i wysokim stopniu nasycenia terminologią związana z mediami i ogólnie pojętym biznesem. Jest przygotowany do tłumaczenia ustnego odpowiednio dobierając język przekładu do odbiorcy. Potrafi zweryfikować i ocenić tłumaczenie w języku polskim i angielskim oraz hiszpańskim. Jest świadom różnic kulturowych i potrafi przeprowadzić krytyczną analizę tekstu pod kątem elementów kulturowych i dobrać odpowiednią strategię przekładu. Potrafi dokonać przekładu audiowizualnego wykorzystują odpowiedni język mediów oraz stosując techniki informacyjno-komunikacyjne. Zna standardy pracy w firmie oraz relacje w niej obowiązujące. Potrafi pracować w zespole wielopokoleniowym. Absolwent kierunku posługuje się językiem angielskim na poziomie C1 i językiem hiszpańskim na poziomie A2.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci znajdą pracę jako:

manager ds. komunikacji, PR manager, PR Project manager, Dział komunikacji wewnętrznej dużych i małych przedsiębiorstwach, Specjalista ds. employer branding, biura tłumaczeń, firmy operujące na rynku anglo- i hiszpańsko -języcznym, właściciele firm kreujących komunikację oraz wizerunek.

Praktyki zawodowe

Praktyki prowadzone są od 2 semestru. Liczba godzin - 960. Celem praktyk jest rozeznanie rynku pracy pod kątem szans i możliwości zatrudnienia specjalisty ds. komunikacji społecznej w przestrzeni globalnej oraz tłumacza w biznesie i w mediach na różnych stanowiskach pracy oraz gromadzenie doświadczeń zawodowych. Studenci będą rozwijać świadomość rzeczywistych problemów związanych z obserwacją zadań zawodowych na określonym stanowisku.

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku/specjalności

Specjalność specjalista ds. komunikacji w przestrzeni globalnej: strategie i narzędzia PR, trening komunikacji empatycznej i trenerskiej, techniki wystąpień publicznych, warsztaty negocjacji, mediacji, zarządzania konfliktem, myślenia projektowego.

Tłumacz w biznesie i mediach: warsztaty tłumaczeniowe, tłumaczenia audiowizualne, warsztaty biznesu, podstawy ekonomii, język specjalistyczny.

Dlaczego warto wybrać Języki obce w komunikacji społecznej

Ogromną wartością jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1 w obszarze wykonywanego zawodu. Dodatkowym atutem kierunku jest znajomość języka hiszpańskiego, co daje większe możliwości wyboru kierunku studiów II stopnia i oferuje większe możliwości na lokalnym i globalnym rynku pracy. Komunikacja społeczna jest kierunkiem, który warto studiować ponieważ wyposaża i rozwija umiejętności niezbędne na przyszłym rynku pracy takie jak: krytyczne myślenie, odporność na stres, zarządzanie sobą, umiejętność aktywnego słuchania, elastyczność, praca w grupie i empatia.