PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Kierunek: fizjoterapia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@pwsz.edu.pl

Tryb: stacjonarny
Studia 5-letnie (10 semestrów)
Profil studiów: praktyczny
Absolwent uzyskuje po studiach i egzaminach tytuł magistra fizjoterapii
Prawo wykonywania zawodu uzyskuje po zdaniu Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i złożeniu stosownych dokumentów zgodnie z Ustawą o z dnia 24 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich klasyfikacji.Fizjoterapia korzysta z wiedzy z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, głównie z zakresu metodyki, metod postępowania terapeutycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności oraz aktywności ruchowej adaptacyjnej i sportu osób niepełnosprawnych. Fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych i społecznych pozwala zrozumieć złożoność procesów psychologicznych i społecznych wpływających na osobę zdrową i niepełnosprawną, interakcji z pacjentem, pracownikami, rodziną chorego pracownikami ochrony zdrowia. Natomiast fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk ekonomicznych orz nauk o zarządzaniu oraz o zdrowiu publicznym, działając w zakresie promocji zdrowia, szeroko pojętej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w różnym wieku, różnym rozpoznaniem oraz w różnych warunkach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia jest wysokiej klasy specjalistą świadomym współodpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Absolwent uzyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji. Absolwent kierunku fizjoterapia nabywa również uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  

Ponadto uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Praktyki

  • Student będzie kierowany na praktykę semestralna lub ciągłą wybieralną przez Instytutowego Kierownika Praktyk. 
  • Praktyki semestralne trwają 600 godzin. Będą realizowane w ciągu pierwszych 4 lat studiów.
  • Praktyki ciągłe wybieralne trwają 960 godzin. Będą realizowane na piątym roku studiów. 

Dodatkowe informacje

Obozy o tematyce fizjoterapia w sporcie, zdrowotne formy aktywności fizycznej będą realizowane jako przedmioty do wyboru (obóz letni lub zimowy).
Aktualne szczepienia przeciw WZW typu B są wymagane do realizacji praktyk i zajęć klinicznych w szpitalach.