PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: fizjoterapia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@pwsz.edu.pl

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Tryb studiów: studia stacjonarne, 

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Kierunek Fizjoterapia związany jest z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Fizjoterapia jest nieodłącznym elementem usprawniania pacjentów w powrocie do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, wadach genetycznych i różnych dysfunkcjach wrodzonych. Po ukończeniu tego kierunku będziecie mogli podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie, pracować w ośrodkach sportowych.

Sylwetka absolwenta

Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny. Ukończenie studiów magisterskich i uzyskanie prawa wykonywania zawodu w zakresie fizjoterapii daje silną pozycję na rynku pracy zarówno w sektorze prywatnym oraz publicznym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji. Absolwent kierunku fizjoterapia nabywa również uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  
Ponadto uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Praktyki

Praktyka asystencka - 150 godzin (5 punktów ECTS) - nie wcześniej niż po drugim semestrze studiów

Wakacyjna praktyka z kinezyterapii - 300 godzin (11 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po czwartym semestrze studiów,

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godzin (4 punkty ECTS) - nie wcześniej niż w trakcie piątego semestru studiów,

Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin (7 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po szóstym semestrze studiów,

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 100 godzin (4 punkty ECTS)- nie wcześniej niż w trakcie siódmego semestru studiów,

Wakacyna praktyka profilowana - wybieralna - 200 godzin (7 punktów ECTS)- nie wcześniej niż po ósmym semestrze studiów,

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu praktyka semestralna- 510 godzin (20 punktów ECTS)  - w trakcie dziesiątego semestru studiów.

Praktyki będą odbywać się głównie w okresie przerwy wakacyjnej. Instytutowy Opiekun Praktyk kieruje studenta do wybranej, profilowanej placówki medycznej w celu realizacji programu praktyk. Istnieje możliwość samodzielnego wskazania przez studenta placówki do realizacji praktyk po uzyskaniu zgody Instytutowego Opiekuna Praktyk.

Dodatkowe informacje


• studenci przez rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu na WZW typu B
• studenci przed rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do wykonania badania kału na nosicielstwo.
• Wybrane przedmioty praktyczne będą realizowane jako ćwiczenia poza Uczelnią w wybranych placówkach medycznych, sanatoriach, Domach Opieki, itp.

Dlaczego warto wybrać kierunek Fizjoterapia?

• Dostęp do świetnie wyposażonych pracowni kinezyterapii, terapii manualnej, dysfunkcji narządu ruchu, fizykoterapii, sali gimnastycznej oraz sal wykładowych, znajdujących się w głównym budynku PWSZ w Lesznie.
• Dostęp do bardzo dobrej bazy klinicznej umożliwiającej realizację zajęć z pacjentami.
• Możliwość praktykowania w zespołach terapeutycznych (lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog)
• Praktyki są realizowane w szpitalach i placówkach świadczących usługi fizjoterapeutyczne.
• Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bibliotekę z najnowocześniejszymi metodami wyszukiwania pozycji naukowych oraz dużą bazę bibliograficzną.
• Możliwość nauki języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
• Możliwość uczestniczenia w programie Erasmus.
• Możliwość rozwijania zainteresowań w ramach Studenckiego Koła Naukowego.
• Dla aktywnych sportowo działa Akademicki Związek Sportowy.
• Prężnie działający Samorząd Studencki.
• Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.