PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: filologia*

Instytut Lingwistyki Stosowanej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 518 

Telefon: 65 529 94 26
E-mail: sekretariat-sjo@pwsz.edu.pl

* kierunek zostanie uruchomiony po akceptacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Tryb studiów:
stacjonarny, stacjonarny dla pracujących, 
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)

Studia na kierunku filologia gwarantują opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia. Zdecydowana większość zajęć jest prowadzona w języku obcym.

Informacje podstawowe:

·   Rekrutacja odbywa się na kierunek filologia.

·   Wybór języka studiów (angielski/hiszpański) następuje po pierwszym semestrze. Zanim student podejmie decyzję o wyborze języka studiów (tzw. zakres języka), pozna język hiszpański na poziomie A1 oraz ugruntuje znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

·   Po drugim semestrze student dokona wyboru pakietu przedmiotów (tzw. ścieżka dyplomowania), które pozwolą ukierunkować edukację językową zgodnie z zainteresowaniami.:

Studia stacjonarne oraz studia stacjonarne dla pracujących

Ścieżki dyplomowania:

Filologia w zakresie języka angielskiego

•   ścieżka dyplomowania nauczycielska

•   ścieżka dyplomowania filolog w biznesie

Filologia w zakresie języka hiszpańskiego

           Uwaga! Język hiszpański nauczany jest od podstaw.

•   ścieżka dyplomowania kulturowo - tłumaczeniowa

•   ścieżka dyplomowania hispanista w obsłudze turystyczno – hotelarskiej

Liczba godzin dydaktycznych w cyklu kształcenia:

2085 godzin w każdej ścieżce dyplomowania z wyjątkiem ścieżki nauczycielskiej, 

2250  godzin w nauczycielskiej  ścieżce dyplomowania (praktyki zawodowe nie są wliczone)

Formy zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, praktyki zawodowe w szkołach oraz w przedsiębiorstwach.

Sylwetka absolwenta, potencjalne miejsca pracy, możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

1. Absolwent kierunku Filologia:

- jest wykwalifikowanym specjalistą praktykiem w zakresie wybranego języka obcego. Potrafi posługiwać się tym językiem w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych i wydawania opinii w zakresie uzyskanych kompetencji językowych w oparciu o obowiązujące zasady etyczne, prawne i ekonomiczne. 

a) Wiedza:
- Absolwent ścieżki dyplomowania nauczycielskiej posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego obszaru językowego oraz szczegółową wiedzę z zakresu nauczania języków obcych (dydaktyka języka obcego). Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, która pozwala  pełnić funkcje wychowawcze oraz organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

- Absolwent ścieżki dyplomowania filolog w biznesie oraz ścieżki kulturowo – tłumaczeniowej posiada wiedzę  o języku, literaturze i kulturze oraz wiedzę z dziedziny prawa, ekonomii, przedsiębiorczości oraz public relations.

- Absolwent ścieżki dyplomowania hispanista w obsłudze turystyczno - hotelarskiej posiada wiedzę o języku, literaturze Hiszpanii oraz posiada podstawową wiedzę o tych sferach kultury i obyczajów Hiszpanii, które pozwalają swobodnie i świadomie poruszać się w kraju, którego język jest przedmiotem studiów.

b) Umiejętności absolwenta:
Absolwent kierunku filologia posiada umiejętność analizy i interpretacji zaobserwowanych zjawisk oraz wdrażania rozwiązań wymagających zastosowania języka obcego jako narzędzia komunikacji w środowisku (zawodowym) zgodnym z wybraną ścieżką dyplomowania.  Potrafi gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje w języku ojczystym i obcym. Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego doskonalenia zawodowego.

c) Kompetencje absolwenta:

Nabyte kompetencje interdyscyplinarne pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach edukacyjnych, środkach  masowego przekazu, w sektorze usług, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych oraz kultury krajów danego obszaru językowego.

Perspektywy zawodowe: potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent filologii może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych, kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych oraz empatia wobec świata.

1.  ścieżka dyplomowania: nauczycielska

Perspektywy zatrudnienia:
Wykwalifikowany nauczyciel języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz innych  placówkach oświatowych. Wszelkie instytucje, w których wymagana jest udokumentowana znajomość języka.

2. ścieżka dyplomowania: filolog w biznesie oraz  kulturowo - tłumaczeniowa: Perspektywy zatrudnienia:

Wszelkie instytucje państwowe czy prywatne, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka obcego np. przedsiębiorstwa współpracujące z podmiotami zagranicznymi, biura podróży, biura tłumaczeń itp.

3. ścieżka dyplomowania: hispanista w obsłudze turystyczno – hotelarskiej

Perspektywy zatrudnienia:

Wszelkie instytucje państwowe czy prywatne, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka obcego np. przedsiębiorstwa współpracujące z podmiotami zagranicznymi, hotele, biura turystyczne, biura tłumaczeń itp.

Przebieg i organizacja praktyk, miejsca odbywania praktyk

Liczba godzin praktyk: 960 godzin w całym cyklu studiów, z wyjątkiem ścieżki dyplomowania nauczycielskiej, gdzie obowiązuje 500 godzin praktyk.

Miejsca praktyk: szkoły podstawowe i przedszkola (ścieżka nauczycielska); urzędy, biura oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność międzynarodową, instytucje turystyczne, hotelarskie itp. (pozostałe ścieżki dyplomowania).

Praktyki odbywają się w szkołach i przedszkolach w czasie roku akademickiego, a w pozostałych instytucjach w czasie roku akademickiego i w czasie wakacji po pierwszym oraz po drugim roku.

Sposób realizowania praktyk: porozumienie pomiędzy wybraną przez studenta instytucją, a PWSZ Leszno; zagwarantowany 1-2 dni wolnych od zajęć dydaktycznych z przeznaczeniem na odbycie praktyk.

 Dodatkowe informacje wynikające ze specyfiki kierunku

1. W trakcie studiów studenci realizują  - oprócz studiowania języka obcego – przedmioty ogólnorozwojowe, takie jak: Podstawy komunikacji międzykulturowej, Pragmatyka języka, Podstawy kultury akademickiej, Wybrane dzieła danego obszaru językowego,  Wiedza o krajach danego obszaru językowego, Wybrane elementy językoznawstwa oraz Zmiany w języku danego obszaru językowego. Podane przykłady poszerzają horyzonty studenta, zdobyta wiedza pozwala głębiej rozumieć świat.

2. Uczelnia oferuje możliwość odbycia praktyk poza granicami kraju. Studenci filologii z racji  znajomości języka obcego są szczególnie predysponowani do korzystania z takiej formy aktywności.

Dlaczego warto wybrać filologię?

Studia filologiczne są interesującą podróżą intelektualną poprzez język, kulturę, literaturę i obyczaje danego, wybranego obszaru językowego. Ukończenie filologii to przepustka do świadomego odkrywania świata, to radość i satysfakcja jaką czerpiemy  rozumiejąc innego człowieka.

Studia na kierunku filologia to oferta dla każdego, kto jest świadom wartości języków obcych i rozumie, że w XXI wieku język jest podstawowym narzędziem komunikacji międzyludzkiej.

Studia na kierunku filologia gwarantują opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia.

Instytut dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz bazą dydaktyczną umożliwiającą wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje konieczne do rozwoju kariery zawodowej oraz podjęcia studiów magisterskich.

Koncepcja kształcenia na kierunku filologia jest spójna z misją Uczelni oraz wpisuje się w strategię jej rozwoju poprzez kształcenie wykwalifikowanych specjalistów praktyków dla rynku lokalnego, krajowego i również międzynarodowego.