PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: elektrotechnika

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
Tryb studiowania: stacjonarny dla pracujących, 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Kierunek studiów Elektrotechnika jest podstawowym kierunkiem studiów w obszarze studiów technicznych, którego program studiów obejmuje zagadnienia nie tylko ściśle związane z elektrotechniką, ale również automatyką, elektroniką, energetyką, informatyką i mechatroniką.
Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują wiedzę i kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie wytwarzanie, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej przemyśle, usługach i gospodarce komunalnej, a także w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, stosowanych obecnie szeroko we wszystkich obszarach działalności gospodarczej zarówno w dużych, średnich jak i małych zakładach przemysłowych, szerokiej sferze usług i budownictwa oraz infrastrukturze komunalnej. Dlatego dziedzina gospodarki zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem energii elektrycznej powinna w Polsce w najbliższych latach intensywnie rozwijać się, szczególnie w zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Współczesne urządzenia do wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej muszą być projektowane, budowane i eksploatowane w sposób optymalny. Dlatego współczesny inżynier elektryk musi być wyposażony w wiedzę nie tylko w zakresie elektrotechniki ale również automatyki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Można zatem powiedzieć, że studia na kierunku studiów Elektrotechnika są w znacznym stopniu studiami interdyscyplinarnymi, opartymi głównie na podstawowych zjawiskach elektrycznych. Kierunek studiów Elektrotechnika spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju.

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym dla pracujących, są to studia inżynierskie (bezpłatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów). Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych bez praktyk wynosi 2700. Na podstawie wykształcenia, w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki uzyskanego w czasie pierwszych czterech semestrów studiów, absolwenci w czasie następnych trzech semestrów (5, 6 i 7) uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie dwóch ścieżek dyplomowania: Niekonwencjonalne źródła energii, Instalacje elektryczne, które studenci wybierają pod koniec 4-go semestru na studiach stacjonarnych.

Ścieżki dyplomowania:

- Niekonwencjonalne źródła energii

- Instalacje elektryczne

Wszystkie ścieżki dyplomowania mogą być realizowane w systemie studiów dualnych. 

Sylwetka absolwenta

NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Absolwent ścieżki dyplomowania Niekonwencjonalne źródła energii  jest przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera elektroenergetyka w zakładach energetyki zawodowej, przemysłowej, komunalnej i w zakładach usługowych oraz małych przedsiębiorstwach i u użytkowników indywidualnych (prosumentów) posiadających elektrownie i elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone), wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jest także przygotowany do  pracy  w  zakładach  przemysłowych  zajmujących  się  projektowaniem  i eksploatacją ekologicznych systemów energetycznych jak również do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest przygotowany nie tylko do realizacji zadań ściśle inżynierskich w dziedzinie elektroenergetyki ale posiada również kompetencje społeczne do pracy zespołowej, kierowania grupami pracowników, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, przewidywania skutków ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Absolwent ścieżki dyplomowania instalacje elektryczne  jest  przygotowany do  pracy w zawodzie inżyniera elektryka w zakładach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem mieszkaniowych i przemysłowych  inteligentnych instalacji elektrycznych a także systemów monitoringu przemysłowego i instalacji zabezpieczających przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest również przygotowany do projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych rozproszonych źródeł energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest także przygotowany do eksploatacji systemów automatyki inteligentnych instalacji elektrycznych, zapewniających racjonalną gospodarkę zużycia energii elektrycznej oraz systemów instalacji monitoringu.

Praktyki

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 960 godzin lub wybiera praktyki dualne w ilości 1820 godzin w akredytowanym przez Uczelnię Zakładzie pracy. Istota tego systemu odbywania praktyk polega na tym, że nauka w Uczelni odbywa się przemiennie z pracą zawodową (oprócz pierwszego roku studiów). Okresem przemienności jest tydzień. Oznacza to, że student jeden tydzień przebywa w Uczelni, a w następnym tygodniu pracuje w zakładzie pracy. Dzięki zatrudnieniu na umowę o pracę, student ma prawo korzystać z wszystkich udogodnień wynikających z zatrudnienia, m.in. z urlopów wypoczynkowych, szkoleń pracowniczych, wyjazdów integracyjnych, stażowego. Część praktyki może odbywać się w jednym z miesięcy wakacyjnych. Praktyki zawodowe zwykłe studenci mogą odbywać w terminach przeznaczonych na praktyki dualne. Weryfikacja praktyk odbywa się po semestrach nr 3,4,5,6 i 7  w okresie trwania studiów.

Dodatkowe informacje

Badania okresowe zgodnie z wymaganiami pracodawcy studiów dualnych. Wyjazdy zawodoznawcze do firm z branży elektroenergetycznej. Wybrane laboratorium realizowane poza szkołą w wybranych zakładach pracy, np. Legrand Polska.

Dlaczego warto wybrać Elektrotechnikę?

Kierunek ELEKTROTECHNIKA jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Inwestycje budowlane, które są wykonywane w Polsce i w Unii Europejskiej wymagają wykwalifikowanej kadry Inżynierów. Kierunek inżynierski  ELEKTROTECHNIKA umożliwia kontynuowanie studiów drugiego stopnia, a w późniejszym czasie uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, projektanta czy do pełnienia nadzoru inwestorskiego. Kierunek ELEKTROTECHNIKA w PWSZ w Lesznie jest jednym z pierwszych otwartych na Uczelni, a aktualnie zajęcia są prowadzone przez młodą kadrę z doświadczeniem w przemyśle. Uczelnia zachęca studentów kierunków inżynierskich do uczestnictwa w dodatkowych kursach SEP organizowanych na Uczelni.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem).

Astromal sp. z o. o.

Auto – Leszno  sp. z o.o.

Auto-Mróz  Leszno  sp. z o. o

Budo-Instal sp. z o.o.

C&C Partners Sp. z o.o

Dobrowolski sp. z o.o.

Elektro – Instalator sp. z o.o.

eN- TRUCK Piotr Niemiałkowski 

Exwind sp. c. D.J. Grobelni

Firma TOMBUD Tomasz Kurpisz

FKS Okucia Budowlane  i Drzwiowe sp. z o.o.

FUH Jacek Malepszy

HERMES sp. z o.o.

INFRAKOM Kościan sp. z o.o.

INSTAL-FILTER SA

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. JAFO

Kaczmarek Malewo s.j.

Kompleksowa Obsługa Budownictwa Rafał Jankowski

Leszczyńska Fabryka Pomp sp. z o.o.

Lion Energy Group Sp. z o.o

LOB S.A

Maria i Krzysztof Bartkowiak sp. j.

MECHATRONIKA sp. z o.o.

Media Help Łukasz Berus

Mescomp Polska

MIL - BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Miłosz Banasiak

Przedsiębiorstwo Budowlane NOWAK Miłosz Nowak

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DUDKOWIAK spółka jawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "PK-BUD" Krzysztof Puślecki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. J. Tadeusz i Artur Michalski

PPUH Drew - Mark Marek Kaźmierczak

RETNIG

SPINKO sp. z o.o.

Super Cars Sp. J. Ciesiółka

TKH KABELTECHNIEK Polska Sp. z o.o.

TOYOCAR J.J. MIKOŁAJCZAK SP. J

UNIPLAST Wojciech Bajer

VMI Poland sp. z o. o.