PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Kierunek: budownictwo

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Budownictwo, studia stacjonarne, inżynierskie, 7 sem.
Budownictwo, studia stacjonarne dualne, inżynierskie, 7 sem.

Opis kierunku

Budownictwo to  kierunek studiów pozwalający na zdobycie specjalistycznej wiedzy z organizacji i zarządzania procesem budowlanym, wznoszenia budowli inżynierskich. Młodzi ludzie mają świadomość, że potrzebni są inżynierowie do zaprojektowania, zbudowania i utrzymania infrastruktury i nowych obiektów budowlanych, które będą powstawać zawsze. Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów na kierunku budownictwo jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie nabytych umiejętności i kontrola kompetencji dotycząca zagadnień związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem prostych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych.  Kwalifikacje absolwentów powinny umożliwić im pełnienie funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej a także inwestycyjnej. Realizację celów zapewnia doświadczona kadra o wysokim poziomie merytorycznym realizująca program studiów, w którym zawarto szerokie spektrum treści kształcenia, a także duży udział zajęć praktycznych (projekty, ćwiczenia, laboratoria). Proces dydaktyczny umożliwia opanowanie przez absolwenta na dobrym poziomie ogólnych kompetencji zawodowych. W szczególności absolwent nabywa umiejętności techniczne niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. zrozumienia sposobu w jaki realizowane są inwestycje budowlane. Kształtowane są także podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, obejmujące zdolność do analizowania i interpretowania. Rozwijane są umiejętności społeczne i interpersonalne. Kierunek studiów BUDOWNICTWO  spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania,  a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na uczelniach poza granicami kraju. Studia odbywają w trybie stacjonarnym dualnym (dziennym), są to studia inżynierskie (bezpłatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów). Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych  wynosi 2535 . Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku budownictwo z tytułem inżyniera budownictwa.

Ścieżki dyplomowania:

 • BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM BUDOWLANYM

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym według leszczyńskiego modelu studiów dualnych tzn. od 3 semestru jeden tydzień student przebywa w Uczelni a jeden tydzień pracuje w zakładzie pracy. Studiując tym systemem student zyskuje doświadczenie zawodowe, staż pracy i ma miejsce pracy. Należy mieć na uwadze to, że studenci studiujący tym systemem realizują pełny program studiów stacjonarnych, ale mają do dyspozycji blisko dwukrotnie mniej czasu na realizacje programu niż studenci standardowych studiów stacjonarnych. Dlatego też obciążenie zajęciami dydaktycznymi w tygodniu, gdy student jest w Uczelni musi być prawie dwukrotnie wyższe.

Lektoraty na kierunku budownictwo:
Na kierunku Budownictwo realizowane są lektoraty w języku angielskim. Czas trwania lektoratu wynosi trzy semestry po trzydzieści godzin realizowanych w grupach ćwiczeniowych. Proces kształcenia kończy się egzaminem. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Sylwetka absolwenta

Budownictwo Ekologiczne

Absolwenci ścieżki dyplomowania Budownictwo Ekologiczne zdobędą wiedzę z obszaru organizacji realizacji budowy, technologii robót  budowlanych oraz projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich. . W programie znajdują się również zagadnienia związane z budownictwem  pasywnym oraz odnawialnymi źródłami energii stosowanymi w budownictwie. Szeroko omawiane są zasady projektowania instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz termowizyjna ocena strat cieplnych. 
Absolwent ścieżki dyplomowania wyróżniał się będzie szeroką wiedzą i umiejętnością w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa i kierowania procesami ich wdrażania. Będzie przygotowany do podejmowania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań zorientowanych na zagadnienia środowiskowe i ekologiczne z obszaru budownictwa energooszczędnego, termomodernizacji budynków, energii odnawialnych, technologii energooszczędnych, recyrkulacji obiektów budowlanych, materiałów przyjaznych środowisku.
Absolwenci Studiów o profilu praktycznym na specjalności Budownictwo ekologiczne priorytetowo traktują  opanowanie metod projektowania konstrukcji budowlanych, opierając się na wiedzy zdobytej w ramach takich przedmiotów jak wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, uzyskanie podstawowej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków
 i obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, kształtowanie umiejętności prowadzenia obliczeń konstrukcji inżynierskich przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego, uzyskanie podstawowej wiedzy o odnawialnych źródłach energii, możliwości zastosowania tych źródeł w budownictwie. Będą posiadali wiedzę między innymi z zakresu projektowania instalacji grzewczych i wentylacyjnych, wykonawstwa obiektów budowlanych, projektowania podstawowych elementów konstrukcji budowlanych, analizowania problemów związanych z procesem budowlanym od projektu po efekt końcowy, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, uzyskują znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Perspektywy zawodowe – absolwenci mogą podjąć pracę projektanta w przedsiębiorstwach związanych z branżą budowlaną i projektową, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

Organizacja i Zarządzanie Procesem Budowlanym

Absolwent ścieżki dyplomowania Organizacja i Zarządzanie Procesem Budowlanym przygotowany jest do budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania i realizacji /nadzoru budowlanego/ obiektów budownictwa ogólnego. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych przy stosowaniu technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwent będzie wyróżniał się dobrą znajomością zagadnień na placu budowy i znajomością efektywnego przygotowania procesu budowlanego oraz wystarczającymi kwalifikacjami do kierowania firmą budowlaną. Absolwenci są przygotowani do wykonywania między innymi analizy i projektowania konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, budowy, utrzymania  i modernizacji obiektów budowlanych oraz produkcji materiałów i elementów budowlanych, planowania  i prowadzenia miejskich prac renowacyjnych oraz współdziałania w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki i budowy dróg, ulic i autostrad. Uzyskują znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki, jest przygotowany do kierowania realizacją prac w zakresie wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. 

Perspektywy zawodowe - może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, pracować w nadzorze budowy, służb inwestycyjnych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyka na kierunku Budownictwo jest realizowana w dwóch systemach:

 • dualnie 1820 godzin,
 • stacjonarnie 960 godzin.

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu co pozwala zrealizować 364 godzin praktyki semestralnie. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów – 2,5 roku. 
W systemie stacjonarnym praktyka jest realizowana na semestrze trzecim – 150 godzin, na semestrze czwartym – 150 godzin, na semestrze piątym – 150 godzin, na semestrze szóstym 275 godzin i na semestrze siódmym – 275 godzin. Jest to czas, w którym student weryfikuje swoją wiedzę, nabywa praktyczne umiejętności oraz stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy – czego zwieńczeniem często jest zawarcie umowy o pracę. Obie praktyki są skorelowane z planem studiów i uzupełniają wiedzę teoretyczną aspektami praktyki, która jest integralną częścią procesu budowlanego w zakładzie pracy. Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest wykonywany przez Opiekuna Zakładowego, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Praktyk Studenckich na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Opiekuna Zakładowego.

Dlaczego warto wybrać kierunek Budownictwo?

Inżynier budownictwa cieszy się dużym uznaniem społecznym. Jego prestiż wciąż rośnie a uzyskane apanaże pozwolą na godne życie. 
Podczas studiów istnieje możliwość zdobycia dużego doświadczenia praktycznego- studia stacjonarne w systemie dualnym. Nasi studenci korzystają z profesjonalnych laboratoriów, sal dydaktycznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem)

 1. FINDO HOME SP. Z O.O. SP.K.
 2. KOSMALA ELECTRIC ŁUKASZ KOSMALA
 3. LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.
 4. MEDIA HELP ŁUKASZ BERUS
 5. PPUH DREW - MARK MAREK KAŹMIERCZAK
 6. STARBEM JAKUB STARCZEWSKI, TOMASZ BEM S.C. 
 7. TOMBUD TOMASZ KURPISZ
 8. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY  MICHALAK SP. Z O.O.
 9. USŁUGI BUDOWLANE PIOTR GIERA
 10. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WOJCIECH MASZTALERZ
 11. REAL WŁODZIMIERZ POSPIECH
 12. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NOWAK  MIŁOSZ NOWAK
 13. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PK-BUD KRZYSZTOF PUSLECKI
 14. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
 15. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA  TADEUSZ I ARTUR MICHALSKI
 16. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "FILAR" ZBIGNIEW GÓRNIAK
 17. P.B-U "PRAWUCKI" RADOSŁAW PRAWUCKI
 18. PB KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
 19. PBO DEWELOPER
 20. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA
 21. AGENCJA BUDOWLANA KALDO PAWEŁ JEDRAŚ