PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 73
E-mail: sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia licencjackie)
Tryb studiowania: stacjonarny, niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Ścieżki dyplomowania:

Kierunek bezpieczeństwo narodowe jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na osoby gotowe do pracy w służbach mundurowych oraz instytucjach zarządzania kryzysowego.
Dlatego realizujemy kształcenie w dwóch ścieżkach dyplomowania:

- przygotowanie do służby w Policji – program studiów realizowany jest na podstawie umowy z Komendą Główną Policji, dzięki czemu studenci zrealizują część podstawowego szkolenia zawodowego,
co w ciągu roku od ukończenia studiów pozwoli im na odbycie skróconego kursu podstawowego w przypadku wstąpienia do służby w Policji.

- zarządzanie kryzysowe z elementami obronności – program umożliwiający uzyskanie szerokiego spektrum kwalifikacji otwierających ścieżkę kariery zarówno w innych niż Policja służbach mundurowych, jak i działach jednostek rządowych i samorządowych zajmujących się gwarancją bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe uzyska tytuł zawodowy licencjata i będzie posiadał gruntowną wiedzę teoretyczną w zakresie tej dziedziny, ale także uzyska praktyczne przygotowanie do wykonywanego w przyszłości zawodu. Ukończenie tego kierunku studiów stanowi przewagę (dodatkowe punkty) w procesie rekrutacji do pracy w służbach mundurowych. Z kolei dla osób już zatrudnionych w sektorze bezpieczeństwa będzie szansą na zdobycie wyższego wykształcenia, a tym samym kolejnych stopni awansu zawodowego. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami rozwoju systemu bezpieczeństwa. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, prowadzenie działań ratowniczych oraz ochrona ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie miał możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia, realizowanych w wiodących uczelniach uniwersyteckich w kraju oraz w Akademii Sztuki Wojennej.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta.

Za najważniejsze potencjalne miejsca pracy absolwenta należy uznać:
- rządowe instytucje publiczne
- samorządowe instytucje publiczne (urzędy gmin, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne),
- zespoły zarządzania kryzysowego,
- Policja, Straż Gminna, Miejska, Służba Celna, Służba Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspekcja Transportu Drogowego
- Siły Zbrojne RP
- Straż Pożarna
- agencje ochrony osób i mienia
- biznes, służby i organizacje społeczne, organizacje międzynarodowe, w tym UE.

Praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze 960 godzin, w semestrach IV, V i VI. Plan zajęć jest skonstruowany w taki sposób, aby student w tym czasie mógł skoncentrować się niemal wyłącznie na realizacji praktyki. Co do zasady praktyki realizowane są w okresie zajęć dydaktycznych, natomiast na wniosek studenta, w uzasadnionych przypadkach, realizacja praktyki możliwa jest również w okresie wakacyjnym. W zakresie przyjmowania studentów na praktyki. uczelnia posiada porozumienia z takimi instytucjami jak: Policja, Wojsko Polskie, jednostki samorządu terytorialnego, prywatne agencje ochrony osób i mienia.

Dodatkowe informacje

Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby zajęcia były dla studentów ciekawe i atrakcyjne. Dlatego w trakcie cyklu kształcenia przewidzianych jest kilka wizyt studyjnych w instytucjach odpowiedzialnych za gwarancję bezpieczeństwa w regionie. Stąd istnieje możliwość, że studenci będą musieli pokryć drobne wydatki związane z transportem na miejsce zajęć wyjazdowych.

Dlaczego warto wybrać bezpieczeństwo narodowe?

Praca w służbach mundurowych przynosi wiele satysfakcji i daje gwarancję stabilizacji finansowej. Wyższe wykształcenie w tej branży otwiera nowe ścieżki kariery i zwiększa szansę na awans.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez profesorów z bogatym dorobkiem naukowym a zajęcia praktyczne przez osoby zawodowo związane z Policją, Wojskiem oraz zarządzaniem kryzysowym.
Na zajęciach student może poczuć się jak technik kryminalistyki i nauczyć się ujawniać oraz zabezpieczać ślady linii papilarnych pod względem formalno-procesowym.