AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Ogólna charakterystyka kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci mogą podjąć studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Proces kształcenia zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Istnieje możliwość kontynuowania studiów uzupełniających magisterskich na uczelniach akademickich.
Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej. Absolwent tego kierunku zdobywa również niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie.
Specjalności oraz przedmioty specjalnościowe realizowane na 5 i 6 semestrze studiów.

Wybór specjalności następuje, na drugim roku studiów (4 semestrze). Studenci wybierają jedną z pięciu specjalności kierunku Wychowania Fizyczne. Specjalność zostaje utworzona na 5 semestrze studiów, po utworzeniu się przynajmniej jednej grupy.

 

Oferowane specjalności:

- wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną

- wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem lokalnym

 

Zaplecze dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach wykładowych Uczelni w budynku głównym przy ul. Mickiewicza 5. , Zajęcia praktyczne(gimnastyka, tańce, gry i zabawy ruchowe) obywają się na sali gimnastycznej w budynku głównym Uczelni (poziom -1). Zajęcia z pływania oraz zespołowych gier sportowych odbywają się w wynajmowanych przez Instytut obiektach sportowych na terenie miasta.
Są to:

 • Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna,
 • Hala widowiskowo - sportowa Trapez,
 • sala gimnastyczna III Liceum Ogólnokształcącego,
 • sala gimnastyczna Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych
 • sala gimnastyczna Zespołu Szkól Technicznych

Instytut posiada także salę do zajęć fitness oraz pracownię badań motoryczności człowieka, gdzie realizowane są badania naukowe. Zajęcia dydaktyczne z anatomii, fizjologii, biomechaniki, biologii, antropologii i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej odbywają się również w specjalistycznym laboratorium.

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 528 78 74
E-mail: sekretariat-iwf@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej – dr hab. Krystyna Cieślik, prof. nadzw.
 • Zastępca Dyrektora  Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej -  dr Arleta Loga, doc. PWSZ
 • Zastępca Dyrektora  Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej -  mgr Alicja Franek
 • Kierownik obozów studenckich na kierunku wychowanie fizyczne - dr Janusz Poła, doc. PWSZ
 • Kierownik praktyk studenckich na kierunku fizjoterapia - dr Anna Wieczorek - Baranowska

Minimum kadrowe:

 • prof. dr hab. Wiesław Osiński
 • dr hab. Krystyna Cieślik, prof. nadzw.
 • dr hab. Bożena Biniakiewicz , prof. nadzw.
 • dr Janusz Poła, doc.
 • dr Tomasz Głowacki, doc.
 • dr Arleta Loga, doc.
 • dr Hanna Kowalewska – Kamińska, doc.
 • dr Roman Celka
 • dr Katarzyna Stachowiak

Formularz

Dane kontaktowe

Do góry