AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: pedagogika

Pedagogika

Ogólna charakterystyka kierunku

Studia na kierunku pedagogika trwają sześć semestrów (trzy lata) – studia licencjackie lub cztery semestry (dwa lata) – studia magisterskie.

Studia I stopnia (licencjackie) prowadzone są w trybie stacjonarnym, a studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne są bezpłatne.

Studia II stopnia będą prowadzone także w trybie stacjonarnym dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne. Są one skierowane głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia będą odbywały się 2-3 dni w tygodniu w godz. 15.00-21.00 oraz w co drugą sobotę. Część zajęć będzie realizowana e-learningowo.

Każda ze specjalności na kierunku Pedagogika ma charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zatrudnionych w leszczyńskich przedszkolach, szkołach i instytucjach zajmujących się opieką, wychowaniem i pomocą rodzinie. Dzięki temu już od początku studiów student zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Absolwent studiów licencjackich posiada kwalifikacje pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne). Student studiów magisterskich może je uzyskać kończąc dodatkowy kurs.

W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na kierunku Pedagogika prowadzona jest w ramach następujących specjalności:

Studia I stopnia (studia stacjonarne):

 

 1. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
 2. Praca z rodziną z pomocą psychopedagogiczną.
 3. Pedagogika dorosłych i animacja kultury.

 

Studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne):

 

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.
 3. Pedagogika medialna i animacja kultury.

 

 

STUDIA LICENCJACKIE

 

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości edukacyjnej, a mianowicie procesu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do projektowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie: komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy w zakresie praktycznego działania, tworzenia własnego warsztatu metodycznego, refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, innowacyjnych działań pedagogicznych, ewaluacji procesu dydaktyczno–wychowawczego.

Absolwent przygotowany jest do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu oraz z dziećmi nadpobudliwymi. Absolwent rozumie potrzeby i oczekiwania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, potrafi zaopiekować się grupą dzieci oraz wspierać je w rozwoju. Wykazuje się wysokim stopniem profesjonalizmu w zakresie realizacji zadań edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zna język obcy – specjalistyczny z zakresu pedagogiki.

Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne). Studia mają charakter praktyczny. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, kursach i innych formach kształcenia oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne) uprawniające do pracy jako nauczyciel w przedszkolu oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (w klasach 1–3) zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent specjalności ma kwalifikacje do pracy wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu (jako opiekun, wychowawca i nauczyciel wiodący – przedszkolny oraz jako nauczyciel – terapeuta w przedszkolu ogólnodostępnym i integracyjnym) oraz do pracy w szkole podstawowej (jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, jako nauczyciel w klasach integracyjnych – terapeutycznych oraz jako nauczyciel prowadzący specjalistyczne zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Absolwent może pełnić także rolę pedagoga – terapeuty w placówkach prowadzących terapię pedagogiczną (np. świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych).

Absolwent jest przygotowany też do pracy w żłobku i klubie malucha. Absolwent może także być opiekunem dziennym dzieci od 20 tygodnia życia.


 

 • Praca z rodziną z pomocą psychopedagogiczną

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Praca z rodziną z pomocą psychopedagogiczną posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości pedagogicznej, a mianowicie procesu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do projektowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie: komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy w zakresie praktycznego działania, tworzenia własnego warsztatu metodycznego, refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, innowacyjnych działań pedagogicznych, ewaluacji procesu dydaktyczno–wychowawczego.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Praca z rodziną i pomocą psychopedagogiczną jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do diagnozowania sytuacji rodziny i jej najbliższego środowiska oraz udzielania profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej. Nabył wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania, podejmowania i monitorowania działań z tym związanych. Zna funkcjonowanie systemu pomocy rodzinie i posiada wiedzę o instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych. Potrafi udzielić profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni rodzinnej.

W trakcie studiów absolwent nabył profesjonalne przygotowanie w zakresie:

 

 • rozumienia współczesnej rodziny, jej społecznych uwarunkowań, przemian i sposobów funkcjonowania,
 • diagnozowania zaburzeń funkcjonowania rodziny oraz występujących w niej patologii,
 • wspierania rodziny z uwzględnieniem jej warunków i możliwości zmiany swojej sytuacji,
 • prowadzenia działań profilaktycznych środowiska rodzinnego,
 • podejmowania działania o charakterze negocjacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym z rodziną,
 • udzielania pomocy rodzinie zgodnie z założeniami zintegrowanego systemu pomocy rodzinom,
 • diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka i rodziny oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych,
 • udzielania pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży.

 

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zna język obcy – specjalistyczny z zakresu pedagogiki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, kursach i innych formach kształcenia oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności.

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent specjalności Praca z rodziną z pomocą psychopedagogiczną jest profesjonalnie przygotowany do wykonywania zawodu asystenta rodziny, doradcy rodzinnego, kuratora sądowego oraz pedagoga szkolnego.

Studia mają charakter praktyczny. Absolwent kończący studia posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i różnymi formami pomocy oraz pracy z rodziną.

Może podjąć pracę w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy i asystenta rodziny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zajmujących się pieczą zastępczą, w ośrodkach adopcyjnych i instytucjach wspierających rodzinę i dziecko, takich jak poradnie rodzinne, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, centra integracji społecznej, ośrodki interwencyjne, schroniska młodzieżowe, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe.

Posiada też wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w instytucjach pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin.

 

 • Pedagogika dorosłych i animacja kultury

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika dorosłych i animacja kultury posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości pedagogicznej, a mianowicie procesu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do projektowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie: komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy w zakresie praktycznego działania, tworzenia własnego warsztatu metodycznego, refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, innowacyjnych działań pedagogicznych, ewaluacji procesu dydaktyczno–wychowawczego.

Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na pracę z osobami dorosłymi (w tym starszymi). Potrafi badać rzeczywistość pedagogiczną, zauważać i rozwiązywać problemy. Zna różne formy pracy z osobami dorosłymi. Potrafi projektować i realizować stosowne działania ukierunkowane na problematykę komunikacji, aktywizacji, wsparcia, pomocy i opieki.

Absolwent posiada szeroką wiedzę z pedagogiki, socjologii i psychologii wieku dorosłego (w tym starszego). Zna przebieg rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym i psychospołecznym. Ma wiedzę o funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych. Absolwent jest przygotowany do diagnozowania zróżnicowanych potrzeb ludzi starszych oraz organizowania im różnorodnych form życia kulturalnego. Potrafi diagnozować potrzeby edukacyjne, zawodowe i wolnoczasowe ludzi dorosłych oraz starszych i wspierać ich w rozwoju. Prowadzi działania poradnicze i pomocowe na rzecz dorosłych (w tym starszych) w kryzysie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmuje inicjatywy w środowisku lokalnym, konstruuje projekty, jest animatorem życia kulturalnego i społecznego oraz organizuje zajęcia wolnoczasowe.

Absolwent posiada także kwalifikacje w zakresie szeroko pojętej edukacji artystycznej i animacji kultury, na przykład organizacji czasu wolnego, organizacji imprez kulturalnych, festiwali, animacji kultury w społeczeństwie, prowadzenia zajęć artystycznych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury czasu wolnego oraz innych działających na rzecz osób dorosłych, a także do tworzenia tego typu placówek, organizacji i firm prywatnych i podejmowania w nich pracy.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zna język obcy – specjalistyczny z zakresu pedagogiki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, kursach i innych formach kształcenia oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności.

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Potencjalne miejsca pracy

Studia mają charakter praktyczny. Absolwent może wykonywać m.in. zawód: andragoga; wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowania i opieki; pedagoga animacji kulturalnej; animatora kultury; animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego.

Absolwent może podjąć pracę m.in. w instytucjach edukacji dorosłych (np. w szkołach, firmach edukacyjnych, uniwersytetach trzeciego wieku, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego); ośrodkach rozwijających aktywność zawodową i społeczną (np. w centrach pomocy bezrobotnym, centrach aktywizacji, biurach karier, urzędach pracy, ochotniczych hufcach pracy, klubach seniora; w tym w instytucjach samorządowych i pozarządowych); poradniach dla dorosłych; placówkach wsparcia dziennego, wychowania i opieki (np. w stacjonarnych i dziennych domach opieki); domach seniora, ośrodkach rekreacyjnych i sanatoryjnych; domach pomocy społecznej; instytucjach kulturalnych działających na rzecz dorosłych np. domach kultury.

Absolwent może podejmować pracę także w: urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną; państwowych instytucjach kultury (np. wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury) oraz samorządowych placówkach kultury (np. miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe).

Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach, w których prowadzona jest działalność kulturalna oraz animacyjna (np. szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz prywatnych firmach kierujących swoją ofertę w szczególności do osób dorosłych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu organizacji czasu wolnego w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych (świetlice, kluby, ogniska), domach kultury, organizacjach samorządowych (np. orliki), pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmiotach sektora prywatnego (np. agencje eventowe, biura podróży, hotele).


STUDIA MAGISTERSKIE

 

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Sylwetka absolwenta

Absolwent Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną w toku studiów uzyskuje kwalifikacje merytoryczne i metodyczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej. Jest osobą dojrzałą intelektualnie i emocjonalnie. Potrafi kreatywnie angażować się w swoją rolę zawodową. Posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane  na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu, w szkole, w innych placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowania i opieki oraz instytucjach pieczy zastępczej. Potrafi badać rzeczywistość pedagogiczną, konstruować narzędzia badawcze, zauważać i rozwiązywać problemy. Zna różne formy pomocy pedagogicznej i potrafi je stosować. Posiada kompetencje w zakresie rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych i interpretacji doświadczeń własnych oraz innych osób.

Jest przygotowany do planowania, organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej oraz terapeutycznej, a także organizowania grup środowiskowych. Praktyczne formy zajęć  umożliwiają absolwentowi zdobycie wielu  umiejętności interpersonalnych, kompetencji komunikacyjnych, warsztatowych niezbędnych w pracy pedagogicznej oraz projektowaniu własnej drogi zawodowej.

Sylwetkę absolwenta dopełnia gruntowna wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki oraz umiejętności jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających całościowemu, harmonijnemu rozwojowi podopiecznych, wychowanków, uczniów.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zna język obcy – specjalistyczny z zakresu pedagogiki. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy magistra i jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia mają charakter praktyczny. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent/absolwentka może wykonywać zawód: pedagog szkolny; wychowawca małego dziecka; nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej; wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowania i opieki oraz instytucji pieczy zastępczej.

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną może pracować:

 •   w szkole,
 •   innych placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowania i opieki,
 •   instytucjach pieczy zastępczej.

 

 

 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości społecznej, a mianowicie procesu wychowania i pracy opiekuńczej oraz do projektowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent tej specjalności jest wyspecjalizowanym pracownikiem, który posiada kompetencje w zakresie: komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości do pracy w zespole, samodzielności, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy w zakresie praktycznego działania, tworzenia własnego warsztatu metodycznego, refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, innowacyjnych działań pedagogicznych, ewaluacji procesu wychowawczego i opiekuńczego.

Absolwent wyposażony jest w wiedzę o wychowaniu i kształceniu z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczącą jednostek i grup społecznych funkcjonujących w różnych środowiskach wychowawczych, instytucjach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, a zwłaszcza placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Absolwent zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu niedostosowania społecznego oraz profilaktyki patologii społecznych. Potrafi diagnozować przyczyny i mechanizmy postępowania osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności chroniącej dzieci, młodzież i osoby dorosłe przed destrukcyjnymi wpływami środowiska i wykluczeniem społecznym. Posiada umiejętności i kompetencje do projektowania i realizowania działań profilaktyczno-wychowawczych w rodzinie, palcówkach oświatowych i pomocowych oraz środowisku lokalnym. Prowadzi zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych. Podejmuje działania interwencyjne.

Studia mają charakter praktyczny. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do realizowania efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych w różnych palcówkach i instytucjach specjalistycznych.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zna język obcy – specjalistyczny z zakresu pedagogiki. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy magistra i jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią może wykonywać zawód pedagoga resocjalizacji i socjoterapeuty. Może pracować jako: pedagog i wychowawca w instytucjach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; streetworker; asystent rodziny; pedagog rodziny; kurator sądowy itp.

Jest przygotowany do pracy między innymi w:

 

 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • szkolnym schronisku młodzieżowym,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • świetlicy socjoterapeutycznej,
 • świetlicy środowiskowej,
 • w ogniskach wychowawczych,
 • w sądzie, na stanowisku kuratora,
 • policji,
 • pogotowiu opiekuńczym,
 • domu dziecka,
 • specjalnym ośrodku szklono–wychowawczym,
 • domu pomocy społecznej,
 • zakładzie karnym oraz areszcie śledczym,
 • zakładzie poprawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • innych instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie socjoterapii, resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
 • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • w szkole (w ramach realizacji specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

 

 

 • Pedagogika medialna i animacja kultury

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika medialna i animacja kultury posiada podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości społecznej, a mianowicie procesu edukacji, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do projektowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent tej specjalności jest wyspecjalizowanym pracownikiem, który posiada kompetencje w zakresie: komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości do pracy w zespole, samodzielności, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy w zakresie praktycznego działania, tworzenia własnego warsztatu metodycznego, refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, innowacyjnych działań pedagogicznych, ewaluacji procesu wychowawczego i opiekuńczego.

Absolwent tej specjalności posiada interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Potrafi dostrzegać problemy masowej komunikacji społecznej oraz holistycznie ujmować złożone procesy edukacji medialnej i ustawicznej w cywilizacji wiedzy. Absolwent posiada umiejętności techniczne, komunikacyjne, projektowe i metodyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku mediów, mass mediów i multimediów. Potrafi refleksyjnie oceniać rolę mediów w edukacji oraz wychowaniu, a także optymalnie korzystać z ich możliwości.

Absolwent posiada niezbędną wiedzę o mediach w kontekście współczesnej kultury oraz umiejętność tworzenia przekazów audiowizualnych w postaci filmów, reportaży multimedialnych, prezentacji multimedialnych itd. Jest przygotowany do kompetentnej komunikacji we wszystkich formach przekazu (drukowanych i elektronicznych).

Absolwent Pedagogiki medialnej i animacji kultury w toku studiów uzyskuje kwalifikacje merytoryczne i metodyczne do pracy w mediach oraz w ośrodkach kultury. Potrafi kreatywnie angażować się w swoją rolę zawodową, kreując życie artystyczne. Posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane  na pracę w mediach, a także w ośrodkach kultury i organizacjach trzeciego sektora. Potrafi badać rzeczywistość, relacjonować ją, interpretować oraz przekazywać w różnych rodzajach mediów. Potrafi również zaaranżować i poprowadzić różnorodne formy życia kulturalnego (organizacja imprez kulturalnych, festiwali, prowadzenie zajęć artystycznych itd.). Działania te podejmuje wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Podejmuje inicjatywy w środowisku lokalnym, konstruuje projekty, jest animatorem życia kulturalnego i społecznego oraz organizuje zajęcia wolnoczasowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zna język obcy – specjalistyczny z zakresu pedagogiki. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy magistra i jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Potencjalne miejsca pracy

Studia mają charakter praktyczny. Absolwent może wykonywać m.in. zawód: pedagoga mediów; pedagoga animacji kulturalnej; animatora kultury; animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego; animatora czasu wolnego młodzieży.

Studia mają charakter praktyczny. Absolwent Pedagogiki medialnej i animacji kultury może pracować w: instytucjach oświatowych (w centrach kształcenia ustawicznego; przy organizacji szkolnych i pozaszkolnych centrów informacyjno-dydaktycznych; w charakterze specjalisty od wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, w zakresie specjalisty do e-learningu, w zakresie marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych itp.). 

Absolwent jest przygotowany do pracy w środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych np. portalach społecznościowych np. w charakterze specjalisty od spraw edukacji, wychowania, animacji kultury, zajęć wolnoczasowych.

Absolwent może pracować w urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami; w agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach (w tym organizacjach trzeciego sektora), które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia.

Absolwent może podejmować pracę także w: urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną; państwowych instytucjach kultury (np. wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury) samorządowych placówkach kultury (np. miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe) oraz fundacjach kulturalnych, a także organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz prywatnych firmach kierujących swoją ofertę do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu organizacji czasu wolnego w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych (świetlice, kluby, ogniska), domach kultury, organizacjach samorządowych (np. orliki), pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmiotach sektora prywatnego (np. agencje eventowe, biura podróży, hotele).

 


 

Praktyki

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 800 godzin (studia licencjackie) lub 600 godzin (studia magisterskie). Studenci specjalności nauczycielskich odbywają je w przedszkolach i szkołach podstawowych, a studenci specjalności pedagogicznych realizują je w placówkach i instytucjach opiekuńczo–wychowawczych, pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych i innych odpowiadających wybranej specjalności.

Studenci pierwszego roku swoje praktyki odbywają w ramach Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych. Odbywa się ona we współpracy w leszczyńskimi przedszkolami, szkołami i instytucjami opieki, wychowania i pomocy w rodzinie, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie. Studenci, najpierw wraz z opiekunem, przygotowują się do zajęć, a potem udają się do szkoły, aby już od pierwszego semestru pracować indywidualnie przez cały rok z jednym dzieckiem, obserwując jego funkcjonowanie w szkole.

Na realizację praktyki zawodowej w planie zajęć przewidziany jest jeden dzień w tygodniu (wolny od zajęć dydaktycznych w Uczelni). Studenci odbywają część swojej praktyki w formie ciągłej. Jest to miesięczna praktyka realizowana w samodzielnie wybranym przez studenta miejscu. Pozostała część praktyki realizowana jest w tej samej lub innej placówce w dogodnym dla studenta czasie. Część praktyk może być realizowana w formie działań wolontariackich oraz różnorodnych inicjatyw społecznych podejmowanych także w ramach działalności kół naukowych i samorządu studenckiego.

Studenci specjalności nauczycielskich realizują też praktykę u pedagoga lub psychologa w wymiarze 30 godzin w ciągu sześciu semestrów.

 

Dlaczego pedagogika?

Studia pedagogiczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie to też doskonała okazja do tego, aby dodatkowo rozszerzyć swoje umiejętności na wielu warsztatach, kursach, szkoleniach i licznych inicjatywach wolontariackich organizowanych dla studentów i przez studentów.
Studia nie kończą się na wykładach i ćwiczeniach, które odbywają się w murach budynku głównego. Dobry pedagog to ten, który potrafi sobie poradzić nawet w najtrudniejszej sytuacji. Jak się tego nauczyć? Najlepiej poprzez działanie! W Instytucie Pedagogicznym rozwijamy swoje kompetencje poprzez różnorodne działania podejmowane przez Samorząd Instytutu, koła naukowe, grupę teatralną czy też filmowy klub dyskusyjny. To, ile się nauczysz, zależy tylko od ciebie!

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, co robimy po zajęciach.

Studia są nudne i do niczego nie prowadzą? Na wykładach można zasnąć, a ćwiczenie nie różnią się wiele od wykładów? Nie u nas! Dobry pedagog to ktoś, kto może pochwalić się kompleksową wiedzą i całym wachlarzem specjalistycznych umiejętności. Pamiętamy o tym podczas zajęć. Na ćwiczeniach nie mówimy, co można zrobić, tylko to robimy. Wiele zajęć odbywa się w instytucjach, które są potencjalnym miejscem pracy naszych absolwentów. Na niektóre zajęcia zapraszamy dzieci z leszczyńskich szkół i realizujemy to, czego się przed chwilą nauczyliśmy.

Kliknij tutaj i dowiedz się jak prowadzone są zajęcia w Instytucie Pedagogicznym

Aby dowiedzieć się więcej:

odwiedź nas na stronie internetowej Instytutu Pedagogicznego

oraz polub naszą stronę na Facebooku
 

Instytut Pedagogiczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 518
Telefon: 65 525 01 36
E-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor:
  dr Monika Kościelniak
 • Zastępca Dyrektora:
  mgr Tomasz Dyrdół

Kierunek PEDAGOGIKA – studia I stopnia

 • Prof. dr hab. Jerzy Modrzewski
 • Dr Maria Molicka, doc. PWSZ
 • Dr Dorota Sipińska, doc. PWSZ
 • Dr Tomasz Hauza
 • Dr Monika Kościelniak
 • Mgr Tomasz Dyrdół
 • Mgr Anna Śróda

Kierunek PEDAGOGIKA – studia II stopnia

 • prof.  dr hab. Aleksander Mikołajczak
 • prof. dr hab. Jerzy Modrzewski
 • prof. dr hab. Jacek Gracz
 • dr Maria Molicka, doc. PWSZ
 • dr Dorota Sipińska, doc. PWSZ
 • dr Tomasz Hauza
 • dr Monika Kościelniak
 • dr Anna Mamulska
 • dr Danuta Nikitenko
 • dr Magdalena Kasperska
 • dr Anna Maćkowiak
 • dr Ryszard Biberstajn
 • mgr Tomasz Dyrdół
 • mgr Krzysztof Borowski
 • mgr Małgorzata Dyrdół
 • mgr Anna Śróda
 • mgr Małgorzata Siama
 • mgr Maria Mądry

 

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Studia licencjackie

Studia magisterskie


 

Koła Naukowe:

Samorząd Instytutu Pedagogicznego

Międzyinstytutowe Koło Naukowe "Środowisko i Rozwój" 

Kierunek PEDAGOGIKA – studia II stopnia

prof.  dr hab. Aleksander Mikołajczak

prof. dr hab. Jerzy Modrzewski

prof. dr hab. Jacek Gracz

dr Maria Molicka, doc. PWSZ

dr Dorota Sipińska, doc. PWSZ

dr Tomasz Hauza

dr Monika Kościelniak

dr Anna Mamulska

dr Danuta Nikitenko

dr Magdalena Kasperska

dr Anna Maćkowiak

dr Ryszard Biberstajn

mgr Tomasz Dyrdół

mgr Krzysztof Borowski

mgr Małgorzata Dyrdół

mgr Anna Śróda

mgr Małgorzata Siama

mgr Maria Mądry

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry