AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Opłaty jednorazowe

     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

   im. Jana Amosa Komeńskiego

    w Lesznie

        Zarządzenie nr 16/ 2015

          Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

           im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

         z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie jednorazowych opłat za wydanie dokumentu związanego z tokiem studiów
oraz innych opłat za świadczone usługi edukacyjne pobieranych od studentów w roku akademickim 2015/2016

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533 ), § 21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ( Dz. U. Nr 201, poz.1188 ) i Statutu Uczelni zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Pobiera się opłaty za wydanie:
  1. legitymacji studenckiej i jej duplikatu
  2. indeksu i jego duplikatu
  3. dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu          
   w tłumaczeniu na język obcy
  4. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu
 2. Wprowadza się następujące jednorazowe opłaty za wydanie dokumentów:
 3. wydanie legitymacji studenckiej 5 zł
 4. wydanie indeksu 4 zł
 5. wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60 zł
 6. wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł
 7. wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł
 8. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.
 9. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł

§ 2

 

Opłaty, o których mowa w § 1, wnosi się na rachunek bankowy PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie lub do kasy Uczelni.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studiów i spraw studenckich
oraz Kwestorowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry