AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Opłaty jednorazowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Zarządzenie nr 17/2017

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

z dnia  29 maja 2017 r. w sprawie jednorazowych opłat za wydanie dokumentu związanego z tokiem studiów oraz innych opłat za świadczone usługi edukacyjne pobieranych od studentów  w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533 ), § 18 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ( Dz. U. z 2016 r., poz.1554 ) i Statutu Uczelni zarządza się, co następuje:

§ 1
1.    Pobiera się opłaty za wydanie:
1)    legitymacji studenckiej i jej duplikatu
2)    indeksu i jego duplikatu
3)    dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
4)    świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu

2.    Wprowadza się następujące jednorazowe opłaty za wydanie dokumentów:
1)    wydanie legitymacji studenckiej 5 zł
2)    wydanie indeksu 4 zł
3)    wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60 zł
4)    wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł
5)    wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł

3.    Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.
4.    Za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1, wnosi się na rachunek bankowy PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studiów i spraw studenckich
oraz Kwestorowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry