AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

 

Studia I stopnia (licencjackie)

 

Ogólna charakterystyka kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci mogą podjąć studia w trybie stacjonarnym. Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Proces kształcenia zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Istnieje możliwość kontynuowania studiów uzupełniających magisterskich na uczelniach akademickich.
Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej. Absolwent tego kierunku zdobywa również niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie.
Specjalności oraz przedmioty specjalnościowe realizowane na 5 i 6 semestrze studiów.

Wybór specjalności następuje, na drugim roku studiów (4 semestrze). Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności kierunku Wychowania Fizyczne. Specjalność zostaje utworzona na 5 semestrze studiów, po utworzeniu się przynajmniej jednej grupy.

 

Oferowane specjalności:

- wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną

- wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem lokalnym

 

Zaplecze dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach wykładowych Uczelni w budynku głównym przy ul. Mickiewicza 5. , Zajęcia praktyczne(gimnastyka, tańce, gry i zabawy ruchowe) obywają się na sali gimnastycznej w budynku głównym Uczelni (poziom -1). Zajęcia z pływania oraz zespołowych gier sportowych odbywają się w wynajmowanych przez Instytut obiektach sportowych na terenie miasta.
Są to:

 • Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna,
 • Hala widowiskowo - sportowa Trapez,
 • sala gimnastyczna III Liceum Ogólnokształcącego,
 • sala gimnastyczna Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych
 • sala gimnastyczna Zespołu Szkól Technicznych

Instytut posiada także salę do zajęć fitness oraz pracownię badań motoryczności człowieka, gdzie realizowane są badania naukowe. Zajęcia dydaktyczne z anatomii, fizjologii, biomechaniki, biologii, antropologii i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej odbywają się również w specjalistycznym laboratorium.

 

 

Studia II stopnia (magisterskie)

 

Ogólna charakterystyka kierunku


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Wychowanie fizyczne” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie jest udokumentowanie przez kandydata uzyskania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych dla etapów poprzedzających 7 poziom Polskich Ram Kwalifikacji, poprzez przedłożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Kierunek ten przygotowuje absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciel i menadżera turystyki i rekreacji ( po uzupełnieniu efektów kształcenia) ,  a także kształci specjalistów do organizacji i świadczeń kompleksowych usług w zakresie aktywności fizycznej i rekreacji seniorów.
Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, absolwent jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Potrafi oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość człowieka, w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego a także przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent powinien nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w przedszkolach, szkole na wszystkich poziomach edukacji oraz  w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Kandydatom  stworzone zostaną warunki, w trakcie studiów, do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne posiada wykształcenie  i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na podejmowanie działań zawodowych we wszystkich jej strukturach/placówkach.
Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 

 • kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku;
 • wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych i sportowców;
 • dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii;
 • kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych;
 • prowadzenia działalności menadżerskiej w turystyce i rekreacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Warunki naboru na II stopień studiów

Kandydat posiada:

 • kwalifikacje pedagogiczno - psychologiczne oraz  pozwalające na podjęcie pracy nauczyciela wychowania fizycznego na I i II poziomie edukacji,
 • wiedzę w zakresie biologicznych, fizyko-chemicznych i społecznych     podstaw nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu,
 • Posiada umiejętności nauczania i wykonywania czynności ruchowych i usprawniania ciała oraz oddziaływania środkami fizycznymi na organizm.

 

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 528 78 74
E-mail: sekretariat-iwf@pwsz.edu.pl


Władze Instytutu

 • Dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej - dr hab. Krystyna Cieślik, prof. nadzw.
 • Zastępca Dyrektora  Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej - dr Arleta Loga, doc. PWSZ
 • Kierownik zakładu pielęgniarstwa - mgr Alicja Franek
 • Kierownik praktyk studenckich na kierunku pielęgniarstwo - mgr Mirosława Więcek

 

Kadra Dydaktyczna

Minimum kadrowe:

 • prof. dr hab. Wiesław Osiński
 • dr hab. Krystyna Cieślik, prof. nadzw.
 • dr hab. Bożena Biniakiewicz , prof. nadzw.
 • dr Janusz Poła, doc.
 • dr Tomasz Głowacki, doc.
 • dr Arleta Loga, doc.
 • dr Hanna Kowalewska – Kamińska, doc.
 • dr Roman Celka
 • dr Katarzyna Stachowiak

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry